Kunnskap om og erfaring med livsmestring i skolen - muligheter og begrensninger

Forfattere

  • Veronica Isaksen Nord universitet, Norge
  • Ole Petter Vestheim Nord universitet, Norge
  • Eldar Taraldsen Nord universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v17.5185

Sammendrag

Før implementeringen av LK20 har det ligget i skolens mandat, gjennom formålsparagrafen i opplæringsloven, å utvikle elevenes evner til å mestre egne liv. Til tross for intensjonene i mandatet rapporterer mange elever at de opplever skolen som stressende og kjedelig, og at de gruer seg til å oppsøke den. I artikkelen utforsker og drøfter vi hvordan det kan ha seg at mange elever opplever skolen på denne måten med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke spenninger ligger i landskapet mellom intensjon og mulig praksis innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen? Artikkelen er metodologisk basert på ontologisk hermeneutikk. Vi diskuterer livsmestring i lys av pedagogiske teorier innenfor pragmatisme og eksistensfilosofi. I artikkelen hevder vi at skolens mål- og resultatorientering kan være et hinder for livsmestring. Som en konklusjon foreslår vi at skolen bør være en arena der alle elever får mulighet til å mestre, og at mestring kan realiseres gjennom at elevene får kunnskap om og erfaring med livsmestring i skolen.

ENGLISH ABSTRACT

Knowledge and experiences related to life skills in school – possibilities and limitations

Prior to the implementation of LK20, it has been in the school’s mandate, through the statutory objectives of the Norwegian Education Act, to develop students life skills. Despite the intentions of the mandate, many students report that school is an arena that they experience as stressful, boring or as an arena they dread seeking out. In this article, we explore and discuss how it can be that many students experience school in this way, starting from the following research question: In what ways can the school and the teacher meet the curriculum’s requirements to promote life skills? The article is methodologically based on ontological hermeneutics. We discuss life skills in the light of educational theories within pragmatism and philosophy of existence. In the article, we suggest that the school’s goal management and results orientation can be an obstacle for schools to promote life skills. In conclusion, we suggest that the school should be an arena where all students are given the opportunity to acquire necessary life skills, and that such skills acquisition may be realized by providing students with knowledge and experience of life skills in a school setting. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-14

Hvordan sitere

Isaksen, V., Vestheim, O. P., & Taraldsen, E. (2023). Kunnskap om og erfaring med livsmestring i skolen - muligheter og begrensninger. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 17(2), 1–14. https://doi.org/10.23865/up.v17.5185

Nøkkelord:

livsmestring, tverrfaglig tema, målstyring, danning, subjektivering, life skillsinterdisiplinary subjects, bildung, management by objectives, subjectification