Veiledning for fagfeller

1. Fagfellevurdering

Ved mottak av et manuskript vil redaktørene først vurdere om det passer innenfor publiseringsprofilen til tidsskriftet og oppfyller grunnleggende standarder for kvalitet. Hvis manuskriptet passerer denne foreløpige redaksjonelle gjennomgangen, er neste trinn en dobbelt blind fagfellevurdering av to uavhengige fagfeller som har en relevant doktorgrad eller tilsvarende grad, og er kjent med de aktuelle emnene. Redaksjonen vil ta den endelige avgjørelsen om aksept / avvisning av manuskriptet. 

2. Vurderingskriterier

Som fagfellevurderer for Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis ber vi deg gi oss en generell vurdering av den vitenskapelige verdien til manuskriptet og især kommentere følgende punkter:

 1. Anser du artikkelen for å være av vitenskapelig kvalitet? For å svare på dette ber vi deg ta utgangspunkt i delspørsmålene nedenfor:
  • Har artikkelen et klart definert formål eller forskningsspørsmål?
  • Har artikkelen et relevant og originalt kunnskapsbidrag?
  • Presenterer artikkelen et relevant teorigrunnlag?
  • Trekker artikkelen inn tidligere forskning på feltet?
  • Presenterer artikkelen metodologien på en klar måte?
  • Drøfter artikkelen etiske spørsmål der det er naturlig?
  • Presenterer artikkelen resultatene på en troverdig måte?
  • Er eventuelle tabeller og figurer meningsfylte og klart presentert?
  • Drøftes resultatene i lys av teoretisk og/eller empirisk forskning?
 2. Presenterer artikkelen implikasjoner for forskning, praksis eller policy?
 3. Er framstillingsformen av den karakter som kreves av et vitenskapelig arbeid?

Legg vekt på de positive aspektene ved manuskriptet. Andre merknader – inkludert forslag til forbedringer – bør også nevnes.

Vurderingen kan skrives som en egen evaluering, etter punktene oppført ovenfor, og/eller som kommentarer direkte i manuskriptfilen. Uansett hvordan du gjør det, skal det klart fremgå av evalueringen om du:

1. Anbefaler publisering,
2. Anbefaler publisering etter at det er gjort forbedringer, eller
3. Ikke anbefaler publisering.

Prosessen for fagfellevurdering er gjensidig anonym. Hvis du skal laste opp en fil i forbindelse med en vurdering, må du passe på at identiteten din ikke kan utledes fra den, og at navnet ditt ikke vises i filegenskapene. Du finner mer informasjon om hvordan man sikrer en anonym vurdering og instruksjoner for anonymisering av filer her.

Vi ber om at fagfeller fullfører vurderingene sine innen fire uker.