Forfatterveiledning

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift. Vi publiserer primært innsendte vitenskapelige artikler og bokanmeldelser. I denne forfatterveiledningen finner du informasjon om våre retningslinjer og prosedyrer for innsending av manuskript. Vi ser frem til å motta ditt bidrag!

Innsending av manus

 • Manuskripter sendes inn elektronisk via tidsskriftets elektroniske plattform. 
 • Ved innsending skal manuskriptet være gjennomarbeidet og språkvasket.
 • Vitenskapelige artikler skal være anonymisert og en tittelside for artikkelen skal lastes opp separat under innsendelsen. Se retningslinjer for anonymisering.
 • Alle oppførte forfattere må tilfredstille kriteriene for forfatterskap. Se oversikt over kriterier.
 • Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Artikkelteksten for vitenskapelige artikler skal være på maksimum 6000 ord. Litteraturliste og eventuelle tabeller og figurer kommer i tillegg. Bokanmeldelser skal være på maksimum 1500 ord.
 • Alle manuskripter skal følge oppsatte kriterier for vitenskapelige artikler eller bokanmeldelser, se sjekklister lenger ned på siden.

Vurdering av manus

Alle manus vurderes først av redaksjonen. En av tidsskriftets redaktører oppnevnes som hovedansvarlig. Dersom et manus vurderes å ha publiseringspotensiale, sendes det videre til vurdering hos fagfeller. Tidsskrift for utdanning og praksis bruker som standard to fagfeller på alle fagartikler. Alle fagfellevurderinger finner sted etter «double blind» prinsippet, hvilket vil si at artikkelforfatter(e) og fagfeller anonymiseres gjensidig overfor hverandre. Fagfellevurderingen krever mye tid og arbeid fra både redaksjonen og eksterne fagfeller. Ved å sende inn et manuskript til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis aksepterer derfor forfatteren at manuskriptet ikke kan vurderes av andre tidsskrifter mens det er til vurdering i tidsskriftets redaksjon.

Vi gjør oppmerksom på at NOASP – Cappelen Damm Akademisk benytter plagiatkontrolltjenesten «iThenticate», som kontrollerer innholdet i innsendte bidrag opp mot allerede publisert forskningsarbeid og webmateriale.

Bokanmeldelser

Vi ønsker velkommen bokmeldinger med som er relevante innenfor tidsskriftets profil:

 • Bokmeldinger må normalt ikke overskride 1500 ord, inklusive referanser.
 • Overskrifter, format, sitat, kursiv og referansesystem er den samme som for vitenskapelige artikler.
 • Forfatter velger tittel selv, etterfulgt av "En anmeldelse av" og bokens forfatternavn, utgivelsesår, tittel, forlag, og antall sider (Hoveid, M.H. m.fl. (2019), Undervisning som veiledning. Cappelen Damm Akademisk, 242 sider).

Vitenskapelige artikler

Teksten skal ha følgende form:

 • Tittelside: navn på forfatter(e), institusjonstilhørighet, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Tittelsiden lastes opp separat under innsending av artikkel. Se forslag til tittelside her.
 • Første side: tittel på artikkel og sammendrag på maksimalt 200 ord på norsk/dansk/svensk og engelsk (med artikkeltittel), og tre til fem nøkkelord på begge språk.
 • Bruk skriftstørrelse 12, Times New Roman, halvannen linjeavstand til løpende tekst. Bruk inntil tre overskriftsnivå: skriftstørrelse 16 til tittel og overskrift 1, 13 til overskrift 2 og 12 kursiv til overskrift 3. Avsnitt markeres med innrykk, ikke linjeskift.
 • Sitater i teksten skilles ut med anførselstegn. Sitater over tre linjer markeres med innrykk og skriftstørrelse 10.
 • Tabeller og figurer nummereres og plasseres slik de skal stå i løpende tekst, f.eks.: Tabell 1: [tabelltekst], Figur 1: [figurtekst]. Eventuelle noter i teksten markeres som fotnoter, ikke sluttnoter. Bruk av slike noter bør begrenses til et minimum. Unngå bruk av doble mellomrom.

Litteraturhenvisninger

Litteraturhenvisninger skal følge APA 6-standarden (http://apastyle.apa.org/) med visse tilpasninger som illustrert i eksemplene nedenfor. Vær oppmerksom på bruk av kursiv, stor bokstav, ampersand (&), tankestrek mellom årstall og sidetall, komma og semikolon, forfatterinitialer o.l.

Dokumenter som Stortingsmeldinger og lignende føres som i eksemplene under.

Eksempel på referanser i løpende tekst

 • Utdanningssystemers kunnskapsformidling kan ikke lenger legitimeres med henvisning til kunnskapers gyldighet (Lyotard, 1982).
 • Giddens (1990) trekker blant annet fram usikkerhet, fragmentering og ambivalens som sentrale i det postmoderne samfunnet.
 • ”An image is projected of the ‘new’ teacher (and child) as an ‘empowered’, problem-solving individual capable of responding flexibly to problems that have no clear set of boundaries or singular answers” (Popkewitz, 2000, s. 21).
 • Gården som læringsarena har hittil vært benyttet i større omfang i Norge enn i andre land (Berge et al., 2012; Hassing & van Dijk, 2006).

Eksempler på litteraturliste

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Grevholm, B. (2003). Student teachers’ conceptions of equations and inequalities. Innlegg presentert ved Pre ICME10 konferansen i Växjö. Hentet fra http://www.vxu.se/msi/picme10/L4GB.pdf

Meld. St. 28 (2015–2016) (2016). Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Nilssen, V. & Solheim, R. (2012). Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. I S. Matre & G. Melbye (Red.), Å skrive seg inn i læraryrket (s. 69–87). Trondheim: Akademika Forlag.

Roe, A., Solheim, O.J., Narvhus, E.K. & Skaftun, A. (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 90(05), 360–371.

Røkenes, F.M. (2016). Preparing future teachers to teach with ICT. An investigation of digital competence development in ESL teachers in a Norwegian teacher education program. Upublisert ph.d.-avhandling. Trondheim: NTNU.

Sandal, A.K. (2014). Ungdom og utdanningsval: Om elevar sine opplevingar av val og overgangsprosessar Upublisert ph.d.-avhandling). Bergen: Universitetet i Bergen. Hentet fra http://bora.uib.no/handle/1956/9098

St.meld. nr. 11 (2008–2009). Læreren. Rollen og utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.