Publiseringsavgift

Å publisere i Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis medfører en publiseringsavgift for fagfellevurderte artikler. 

Publiseringsavgift

  • Kr 8 000,- ekskl. mva for artikler på maksimum 6000 ord. Sammendrag, nøkkelord, litteraturliste og eventuelle tabeller og figurer kommer i tillegg. 
  • Den totale summen blir belastet forfatteren (e) etter publisering av artikkelen.
  • Tidsskriftet har ikke innsendingsgebyr.
  • Bokanmeldelser opptil 1500 ord er gratis.

Fritak for publiseringsavgift

Tidsskriftet kan innvilge fullt eller delvis fritak fra publiseringsavgift for individuelle forfattere eller forfattergrupper fra lavinntektsland. Også forfattere uten institusjonstilknytning kan søke om fullt eller delvis fritak fra publiseringsavgiften.

Det vil ikke bli innvilget fritak for manuskripter som allerede er under fagfellevurdering hos tidsskriftet, eller som har kommet enda lengre i prosessen.

Søknad om fritak fra publiseringsavgiften sendes til noasp@cappelendamm.no før innsending av manuskript. Søknaden må inneholde:

  • Manuskriptets tittel
  • Artikkelens kategori (forskningsartikkel, debattartikkel, bokmelding el.)
  • Navn og tittel og institusjonstilknytning på samtlige forfattere
  • Om søknaden gjelder fullt fritak, eller redusert avgift (angi maksimum sum man kan betale)
  • Begrunnelse for søknad om fritak
  • Vennligst oppgi hvordan forskningen er finansiert

Redaktører og fagfeller har ikke tilgang til forfatteres betalingsopplysninger, og er ikke involvert i beslutningen om å innvilge helt eller delvis fritak fra artikkelavgift.