Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende

Forfattere

  • Jostein Paulgård Østmoen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Lise Juritsen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Terese Wilhelmsen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Berit Oddrunn Sletten Universitetet i Sørøst-Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.1990

Sammendrag

Profesjonsveilederollen i barnehagelærerutdanningen er ny og lite utforsket. I denne artikkelen ser vi på hvordan denne rollen kan forstås og utøves av lærerutdannerne på campus, med utgangspunkt i et relasjonsetisk perspektiv på profesjonsdannelse. Studiet ble gjennomført som en longitudinell kollektiv selvstudie, med utgangspunkt i fire barnehagelærerutdanneres refleksjoner rundt profesjonsveilederrollen. Datagrunnlaget er basert på refleksjonsnotater, journaler fra undervisning og veiledning, samt lydopptak av planleggings- og selvstudiemøter. Basert på tematisk narrativ analyse av datamaterialet diskuterer vi to hovedtemaer: 1) profesjonsveilederen i møte med enkeltstudentene – et relasjonelt og etisk risikoprosjekt, og 2) profesjonsveilederen i møte med egen undervisningspraksis – en dialogisk og anerkjennende væremåte. I artikkelen belyser vi hvordan en systematisk refleksiv praksis samt etisk og relasjonell bevissthet får betydning for barnehagelærerutdanneres profesjonsutøvelse- og dannelse. Vi tematiserer også usikkerheten og navigeringen som kan følge en slik kollektiv bevissthet. Vi argumenterer for at hvis vi forventer at studenter skal utvikle reflekterende holdninger til deres fremtidige pedagog- og veilederrolle, er det viktig at vi modellerer en reflekterende og utforskende pedagogrolle i møte med studentene.

English abstract

English title: The role of professional supervisor and ECEC-teacher educator: ethics and professional development.
The professional supervisor role is new and scarcely explored in the field of higher education. In this study, four early childhood teacher educators engaged in a longitudinal collaborative self-study to examine the interpretation and enactment of the professional supervisor role on campus. The data consists of reflection notes, journals from our teaching and supervisor practices, and audiotaped meetings within the research group. Based on a thematic narrative analysis of the data, we discuss two main themes: 1) the professional supervisor meets individual students – a relational and ethical risky project, and 2) the professional supervisor meets her/his own educational practice: modeling recognition and a dialogic way of being. In the article, we illuminate the relations between systematic reflective practice, relational ethical awareness and the professional development of professional supervisors. We also discuss the uncertainties and navigations that may follow such a collective awareness. If we expect our students to develop a reflective attitude towards and systematically engage in reflective work, we as teacher educators should model a reflective and critical attitude towards our own knowledge and pedagogical practices.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-03-17

Hvordan sitere

Østmoen, J. P., Juritsen, L., Wilhelmsen, T. ., & Sletten, B. O. (2020). Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2), 1–19. https://doi.org/10.23865/up.v14.1990

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

barnehagelærerutdanning, etikk, kollektiv selvstudie, profesjonsdannelse, profesjonsveiledning, early childhood education, collaborative self-study, ethics, professional development, supervision