Fra lytting til skriving i naturfag: Utforsking av en litterasitetsaktivitet i flerspråklige klasser på mellomtrinnet

Forfattere

  • Pauline Book Høgskolen i Innlandet, Norge
  • Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolen i Innlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v15.2514

Sammendrag

En stor del av undervisningstiden i norske naturfagklasserom går med til at elever lytter til læreren. Mange flerspråklige elever opplever det som utfordrende. I denne artikkelen utforskes en aktivitet som legger til rette for at mellomtrinnselever lytter, diskuterer, skriver og samarbeider om å rekonstruere en naturfaglig tekst. Aktiviteten er utformet etter inspirasjon fra en diktogloss-aktivitet og har som mål å bidra til å bygge en integrert fag-, språk- og tekstkompetanse. Støttestrukturene som er inkludert i aktiviteten, bidrar til at elever med ulik beherskelse av skolespråket kan delta i arbeidsformer der de aktivt bruker det naturfaglige språket. To typer skrevne elevtekster analyseres som bidrag til å besvare forskningsspørsmålet: Hvordan kan litterasitetsaktiviteten diktogloss bidra til å styrke flerspråklige elevers mulighet til aktiv deltakelse i naturfag? Analysen viser at de flerspråklige elevene som har deltatt i studien, oppfatter innholdet i den første delen av en tekst om kretsløp som blir lest opp for dem. Innholdet i siste del av teksten klarer de imidlertid ikke å rekonstruere. Likevel viser analysen at de på ulik vis har deltatt aktivt i sekvensen. Resultatene diskuteres i lys av modellen The Literacy Engagement Framework og teorier om bruk av språklige støttestrukturer for å styrke arbeidet med læring i fag.

English abstract

English title: From listening to writing in science: Exploring a literacy activity in multilingual middle-school classrooms

Listening to the teacher is among activities dominating science classrooms in Norway. However, many multilingual students experience orally given explanations as challenging. This study explores an activity carried out in two classrooms with students 11–12 years old, discussing how the students can be provided with scaffolding when they listen, discuss, write, and co-operate to reconstruct a content-specific text. The design is inspired by the language teaching activity dictogloss, aiming to scaffold both development in vocabulary and understanding of biological processes. The scaffolding included in the activity provides opportunities for students with different knowledge of the school language, to participate in content-specific tasks in mainstream classrooms. Two types of written texts from students are analysed to answer the research question: How can the literacy activity dictogloss provide opportunities for multilingual students to enhance participation in content-specific activities in mainstream science classrooms? The data analysis shows that the multilingual students taking part in the study, perceive the first part of the text they have been listening to, but they are not able to reconstruct the last part. Still, the analysis reveals that the multilingual students participate actively. The results are discussed in light of the model The Literacy Engagement Framework (Cummins, 2014) and theories of language scaffolding to support content-specific meaning-making.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-06-29

Hvordan sitere

Book, P., & Kulbrandstad, L. I. (2021). Fra lytting til skriving i naturfag: Utforsking av en litterasitetsaktivitet i flerspråklige klasser på mellomtrinnet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(1), 69–88. https://doi.org/10.23865/up.v15.2514

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

støttestrukturer, naturfaglig litterasitet, flerspråklige elever, diktogloss, lytting, skriving, scaffolding, scientific literacy, multilingual children, dictogloss, listening, writing