Fremtidens kompetansebehov i frisørfaget. Sammenheng mellom nasjonale føringer og frisørbransjens uttrykte kompetansebehov

Forfattere

  • Åse Nedrebø Bruvik OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Grete Haaland OsloMet – Storbyuniversitetet
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.2337

Sammendrag

Denne artikkelen tar utgangspunkt i nyere forskning som viser manglende yrkesrelevans i dagens yrkesopplæring (Aspøy, Skinnarland & Tønder, 2017; KD, 2016, 2018; Vibe, Frøseth, Hovdhauen & Markussen, 2012). Artikkelen baserer seg på studier av nasjonale føringer for yrkesopplæringen fra høsten 2020, gjennom analyse av utvalgte styringsdokumenter. Intervjuer med instruktører i bedrift gir grunnlag for analyse av frisørbransjens uttrykte kompetansebehov og for å vurdere vektlegging av innhold i framtidens frisøropplæring. Intervjuer med yrkesfaglærere og instruktører i bedrift gir grunnlag for vurdering av innhold og kvalitet på dagens frisøropplæring i vg1, vg2 og vg3 / bedriftsopplæringen og grunnlag for analyse av endringsbehov i frisøropplæringen. Læreplanene for Frisør, blomster-, interiør- og eksponeringsdesign (FBIE), høringsutkastene for vg2 og vg3 frisørfaget, gjenspeiler intensjonene i nasjonale føringer. Funnene viser at et tettere samarbeid mellom skole og bedrift kan være viktig. Det kan bidra til å sikre felles forståelse for frisørbransjens kompetansebehov, og større samsvar mellom mellom lærere og instruktørers oppfatning av læreplanene. Kort oppsummert viser vår forskning at de de nye læreplanene i fagfornyelsen delvis gir føringer og har et godt handlingsrom for å sikre en yrkesrelevant og fremtidsrettet frisøropplæring som ivaretar elevenes, bransjens og samfunnets kompetansebehov. 

English abstract

English title: Skills required by the hairdressing sector in a future perspective. The relationship between national guidelines and competencies required by the hairdressing industry

This article is based on recent research which shows lack of relevance for working practices in todays vocational education (Aspøy, Skinnarland & Tønder, 2017; KD, 2016, 2018; Vibe, Frøseth, Hovdhauen & Markussen, 2012). Studies of national guidelines through selected policy documents are analysed. This is combined with information from interviews with subject teachers and instructors within the industry. Simultaneously, a new curriculum is being developed to renew the structure of vocational education from 2020. Interviews with company instructors provide a basis for analyzing the hairdressing industry’s expressed competence needs and for assessing the emphasis of content in future hairdressing training. Interviews with vocational teachers and instructors in the company provide a basis for assessing the content and quality of today’s hairdressing training in vg1, vg2 and vg1 analysis of change needs in hairdressing training. The curricula for Hairdressing, Flowers, Interior and Exposure Design (FBIE), the consultation drafts for vg2 and vg3 hairdressing, reflect the intentions of national guides. The findings show that closer cooperation between school and company can be important. It can help to ensure a common understanding of the hairdressing industry’s competence needs and greater correspondence between teachers and instructors’ perceptions of the curricula. In short, our research shows that the new curricula in the subject renewal partly provide guidance and have good room for maneuver to ensure a professionally relevant and forward-looking hairdresser training that meets the needs of students, the industry and society.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-11-05

Hvordan sitere

Bruvik, Åse N., & Haaland, G. (2020). Fremtidens kompetansebehov i frisørfaget. Sammenheng mellom nasjonale føringer og frisørbransjens uttrykte kompetansebehov. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(3), 39–57. https://doi.org/10.23865/up.v14.2337

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

Nasjonale føringer for yrkesopplæringen, frisøropplæring, fagfornyelsen, relevant yrkesopplæring, yrkeskompetanse, National guidelines for vocational education and training, hairdressing, curriculum reform, vocationally relevant education and training, vocational competence