Skoleledernettverk som arena for læring og støtte

  • Hilde Sofie Fjeld Høgskolen i Østfold
  • Lin Elisabet Sandhaug Ramberg Høgskolen i Østfold

Sammendrag

Artikkelen handler om nettverkssamarbeid mellom skoleledere, og formålet er å undersøke hvordan læring i og lederutvikling gjennom ledernettverk forstås fra rektorers og skoleeiers perspektiv, og hva som eventuelt gjør nettverk funksjonelle og levedyktige. Artikkelen baserer seg på data fra intervjuer med 6 rektorer og en representant for skoleeier i en kommune i Sør-Norge. Skoleledernettverk, som tidligere ble dannet på selvstendig initiativ, er etter hvert blitt en obligatorisk innretning hvor skoleeier har en viss innflytelse på agendaen. Studien søker å belyse nettverkssamarbeid som arena for læring og støtte i en tid da det stilles store forventninger og krav til skoleledere, og hvor vi ser at rekruttering til lederjobber i skolen svikter. Våre funn bekrefter i stor grad tidligere forskning og viser at samarbeidet i ledernettverkene virker utviklende og støttende for deltakerne når det gjelder å lede det langsiktige, planmessige arbeidet med skoleutvikling og i håndtering av mer rutinemessige driftsoppgaver. Sentrale trekk ved nettverkene som fremmer funksjonaliteten, er at de har en ledelse, at de har en grunnleggende struktur for samarbeidet, og at de oppleves som nyttige og formålstjenlige for deltakerne. For skoleeier er ledernettverkene en strategi for informasjonsdeling og lederutvikling.

English abstract

English title: School leadership network as an arena for development and support

The article is about network collaboration between school leaders, and the purpose is to investigate how learning in and leadership development through leadership networks is understood from the principals’ and school owners’ perspective and what makes networks functional and viable. The article is based on data from interviews with 6 principals and a representative of the school owner in a municipality in southern Norway. School leader networks, which were previously formed on an independent initiative, have gradually become a mandatory institution where the head of department has a certain influence on the agenda. The study seeks to shed light on network collaboration as an arena for learning and support at a time when great expectations and demands are placed on school leaders and where we see that recruitment for leadership jobs in the school fails. Our findings largely confirm previous research and show that the collaboration in the leadership networks has a developing and supportive effect on the participants when it comes to leading the long-term, planned work with school development and in handling more routine operational tasks. Central features of the networks that promote functionality are that they have a management, a basic structure for the collaboration and that they are perceived as useful and purposeful for the participants. For the school principal, the leadership networks are a strategy for information sharing and leadership development.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-02-09
Hvordan sitere
Fjeld, H. S., & Sandhaug Ramberg, L. E. (2021). Skoleledernettverk som arena for læring og støtte. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 15(1). https://doi.org/10.23865/up.v15.2351
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
skoleledernettverk, skoleutvikling, skoleledersamarbeid, utdanningsledelse