Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn

Forfattere

  • Kjell Aage Gotvassli Dronning Mauds Minne Høgskolen og Nord universitet
  • Torill Moe Nord universitet
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v14.2064

Sammendrag

Artikkelen drøfter hvordan pedagogiske ledere oppfatter begrepet godt faglig skjønn og hvordan de arbeider med godt faglig skjønn, slik som formulert i rammeplanen av 2017: «Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn». Datamaterialet består av dybdeintervjuer med i alt åtte pedagogiske ledere. Begrepet godt faglig skjønn forbindes med uforutsigbarhet og innfløkte situasjoner som krever intuisjon og innlevelse. De pedagogiske lederne knytter det også til en vurdering av hva som er barnets beste, noe som krever en kombinasjon av praksiserfaringer og teoretisk kunnskap. Mange har en oppfatning av at for utstrakt bruk av faglig skjønn kan være uheldig. Det kan gi for stor variasjon og uoversiktlighet i det pedagogiske arbeidet og føre til utrygghet hos barna. De pedagogiske lederne bruker lederstrategier slik som veiledning, felles refleksjon og motivasjon for å sikre bred enighet innad i ansattgruppen omkring bruken av faglig skjønn. Et siste viktig funn er at bruken av faglig skjønn er avhengig av hvor innfløkt situasjonen er, og av hvilke begrensninger som ellers er i situasjonen.

English abstract

English title: Pedagogical leaders and sound professional judgement
The article discusses how pedagogical leaders perceive the concept of professional judgement and how they work with good professional judgment, such as articulated in the framework plan of 2017: The pedagogical leader is tasked with implementing and overseeing the kindergarten’s pedagogical practices using sound professional judgement. The data material consists of a depth interview with a total of eight pedagogical leaders. Pedagogical leaders connect the concept of professional judgement with unpredictability and complex situations that require intuition and immersion. They also associate it with an assessment of what is the child’s best, which requires a combination of practice experiences and theoretical knowledge. Widespread use of professional judgement can be unfortunate. It can provide too much variation and inaccuracy in the pedagogical work. The pedagogical leaders use leadership strategies such as mentoring, joint reflection and motivation to ensure broad consensus within the employee group regarding the use of professional judgement. One last important finding is that the use of professional judgement depends on how complex the situation is and what limitations exist in the use of professional judgement.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2020-01-27

Hvordan sitere

Gotvassli, K. A., & Moe, T. (2020). Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), 39–55. https://doi.org/10.23865/up.v14.2064

Nøkkelord:

pedagogisk ledelse, faglig skjønn, intuisjon, innfløkte eller oversiktlige problemer, pedagogical leadership, professional judgement, intuition, wicked or tame problems