Unngåelse som mestringsarbeid. En kvalitativ studie av jenters håndtering av sosiale utfordringer i skolen

Forfattere

  • Janne Lund Universitetet i Agder, Norge
  • Ole Jacob Madsen Universitetet i Oslo, Norge
  • Siri Håvås Haugland Universitetet i Agder, Norge
  • Anders Johan Wickstrøm Andersen Universitetet i Agder, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3845

Sammendrag

Mestring er et etablert begrep i arbeidet med å forebygge psykisk uhelse for ungdom. I 2020 kom mestring inn i læreplanen for grunnskolen gjennom det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. For å forstå mestring blant ungdom er konteksten og sammenhengen hvor handlingene foregår viktige momenter. I denne studien utforsker vi hva jenter selv gjør for å mestre sosiale utfordringer i skolen. Gjennom en innholdsanalyse av totalt 22 intervjuer med ti jenter om deres hverdag, og ved hjelp av begrepet arbeid, finner vi at jentenes mestringsarbeid er mangfoldig og har ulik intensjon. Unngåelse er et mestringsarbeid som er særlig utbredt. Vi forstår dette som et viktig mestringsarbeid for jentene, og drøfter hvordan våre funn kan utfordre gjengs forståelse av unngåelse. Studien inviterer dermed til en bredere forståelse av hvordan ungdom selv mestrer hverdagen sin, og hva som kan være formålstjenlig mestringsarbeid.

ENGLISH ABSTRACT

Avoidance as coping work. A qualitative study of how girls cope with social challenges in school

Throughout recent years, coping has become a well-established term concerning the prevention of mental ill-health for adolescents. In 2020, coping was incorporated into the curricula for secondary education concerning the interdisciplinary topic health and life skills (coping for life). To understand coping among adolescents, the context where the activity takes place is important. In this study, we explore what adolescent girls themselves do to cope with the relational challenges of everyday life in schools. Based on content analysis of 22 interviews with ten girls from Norway and by using the analytical term work, we find the girls’ coping work to be nuanced and with different intensions. Avoidance as coping work is widespread. We understand this as an important work for girls, and we discuss how our results challenge the dominant view on avoidance. Thereby, the study invites a widened understanding of how adolescents cope with their everyday life and what can be viewed as appropriate coping.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-23

Hvordan sitere

Lund, J., Madsen, O. J., Håvås Haugland, S., & Wickstrøm Andersen, A. J. (2022). Unngåelse som mestringsarbeid. En kvalitativ studie av jenters håndtering av sosiale utfordringer i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(2), 83–101. https://doi.org/10.23865/up.v16.3845

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

ungdom, mestring, sosiale relasjoner, psykisk helse, kontekst, adolescent, coping, social realtions, mental heatlh, context