Veiledning som lederstøtte i skoleutvikling: den utfordrende oppstarten

Forfattere

  • Lena Abrahamsen UiT Norges arktiske universitet, Norge
  • Marit Aas OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3707

Sammendrag

Skoleledelse har betydning for skoleutvikling og påvirker dermed elevenes læring indirekte. Av den grunn trenger skolen ledere som har kunnskap om å lede endrings- og utviklingsarbeid, og en slik kompetanse kan utvikles gjennom veiledning eller coaching. I denne studien undersøker vi hva som skjer i en middels stor kommune i Norge når skoleeieren etablerer og iverksetter en veilederordning for å støtte skolenes ledergrupper i skoleutviklingsarbeidet. Innenfor rammen av aksjonsforskning undersøker vi hva som skjer når veilederteamene tar i bruk skolevurdering som redskap i oppstarten av veiledningsforløpet og skoleutviklingsarbeidet. Vi studerer også hvordan rektorenes respons på bruken av dette redskapet endrer veiledningspraksisen. Våre funn viser at vurderingen blir oppfattet som en kritikk av skolens praksis og fører til motstand hos ledergruppene. For å forstå og forklare det som skjer, drøfter vi funnene i lys av kulturhistorisk aktivitetsteori. Avslutningsvis peker vi på studiens implikasjoner i form av noen anbefalinger til andre som ønsker å støtte ledergrupper i arbeidet med skoleutvikling. 

ENGLISH ABSTRACT

Coaching as leadership support in school development: the challenging start-up phase
School leadership is important when it comes to school development and affects students’ learning indirectly. For this reason, school leaders should have knowledge about leading school development, and coaching leaders is one way to acquire such knowledge and competence. In this study, we examine what happens in a medium-sized municipality in Norway when the school owner establishes two coaching teams to support school leadership groups in their school development work. Within the framework of action research, we examine what happens when the coaching teams apply school evaluation as a tool in the start-up phase of the coaching and school development process. We also study how the principals respond to the use of this tool and how it leads to changes in the coaching practice. Our findings show that the school evaluation is perceived as a critique of the school’s practice and foster resistance within the leadership group. To understand and explain what happens we discuss our findings in light of Cultural Historical Activity Theory. Finally, we point to the study’s implications with recommendations for others who wish to support leadership groups pursuing school development.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Marit Aas, OsloMet – storbyuniversitetet , Norge

 

 

Publisert

2023-01-02

Hvordan sitere

Abrahamsen, L., & Aas, M. (2023). Veiledning som lederstøtte i skoleutvikling: den utfordrende oppstarten . Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(2), 102–117. https://doi.org/10.23865/up.v16.3707

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

aksjonsforskning, kulturhistorisk aktivitetsteori (KHAT), veiledning, skoleledelse, action research, cultural historical activity theory (CHAT), school leadership, school development, coaching