Kortere utenlandsopphold for barnehagelærerstudenter – nye veier for profesjonsdanning?

Forfattere

  • Veronica Isaksen Nord universitet, Norge
  • Katrin Olsen Nord universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v17.3521

Sammendrag

Internasjonal studentmobilitet er et prioritert satsingsområde for høyere utdanning i Norge. I statlige dokumenter uttrykkes visjoner for studentenes utbytte av utenlandsopphold, og en målsetting er at det skal bidra til økt kvalitet i utdanningen. Imidlertid er det lite forskning på utbyttet av kortere studieopphold for studenter på profesjonsutdanninger. I denne artikkelen undersøker vi hvordan barnehagelærerstudenters erfaringer med utenlandsopphold kan bidra til deres profesjonsdanning. Studien har en eksplorerende design med en fortolkende fenomenologisk tilnærming, og empirien bygger på individuelle semistrukturerte intervju med 7 studenter som har vært på et kortere studieopphold. Funnene indikerer at erfaringene studentene gjorde seg gjennom oppholdet har ført til personlig og profesjonell utvikling. Et motsetningsfylt funn er at studenter som er kritisk til at førskolesettingene de besøkte hadde en «instruerende pedagogikk», også stiller seg kritisk til den norske barnehagetradisjonen, som de mener legger for lite vekt på læring og struktur. Funnene tyder på at etnosentriske holdninger både kan reduseres og reproduseres gjennom utenlandsoppholdet. Samtlige studenter opplever at sammenhengen mellom utvekslingen og innholdet i den øvrige utdanningen er utydelig, og de konkretiserer i liten grad hvordan erfaringene har bidratt til deres profesjonsdanning. På bakgrunn av resultatene drøfter vi hvordan utenlandsopphold kan påvirke barnehagelærerstudenters profesjonsdanning og utdanningens innhold og kvalitet.

ENGLISH ABSTRACT

Shorter stays abroad – a new direction for professional education?
International student mobility is a priority for higher education in Norway. Government documents set out several visions concerning the outcomes of international student exchanges. One of the goals is that international student mobility should contribute to increasing the quality of education. However, at present, there is little research on the outcomes of a short stay abroad for students in professional education. In this paper, we investigate how kindergarten teacher students’ experiences during their stay abroad can contribute to their professional development. The study has an exploratory design and uses interpretative phenomenological analysis. The empirical material consists of individual semi-structured interviews with seven students who have been on a short stay abroad. The findings indicated that the students’ experiences led to personal and professional development. A contradictory result was that the students who noted that the preschools they visited had an instructional pedagogy also expressed a critical view of the Norwegian kindergarten tradition, stating that it gives little attention to learning and educational structure. The findings also showed that during international student exchanges, ethnocentric attitudes can both decrease and be reproduced. All the students reported that the stay and the educational content were only vaguely connected, and they were unclear about how their stay abroad contributed to their professional development. Based on these results, we discuss how international exchanges can affect students’ professional development and the content and quality of education.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-03-13

Hvordan sitere

Isaksen, V., & Olsen, K. (2023). Kortere utenlandsopphold for barnehagelærerstudenter – nye veier for profesjonsdanning?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 17(1), 18–33. https://doi.org/10.23865/up.v17.3521

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

profesjonsdanning, internasjonalisering, studentmobilitet, utenlandsopphold, barenhagelærerutdanning, professional development, internationalization, stay abroad, student mobility, kindergarten teacher education