Kommunikasjonsmønster under arbeid med matematisk resonnering

Forfattere

  • Elisabeth Larsdatter Bakke Skott Røros kommune, Norge
  • Anita Valenta Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3518

Sammendrag

Hensikten med denne studien er å bidra med mer kunnskap om kommunikasjon mellom lærer og elever under arbeid med matematikkoppgaver som innebærer matematisk resonnering. Datamaterialet er videoopptak av matematikkundervisning i to klasserom på mellomtrinnet. Vi startet analysen med å identifisere episoder der det foregikk resonneringsprosesser. Videre analyserte vi enkeltutsagn i episodene, før vi satte utsagnene sammen til kommunikasjonsmønster. Studien viser at kommunikasjonen mellom lærer og elev følger fire mønstre avhengig av om eleven har kommet fram til riktig svar, feil svar, ikke hadde kommet fram til noe svar, eller har et uferdig svar. Det viser seg at det bare er i de tilfellene hvor eleven har kommet fram til riktig svar, at læreren forsøker å utvide elevens resonnering. I studien identifiserte vi også noen lærergrep som så ut til å kunne stoppe elevens videre resonnering.

ENGLISH ABSTRACT

Communication patterns in work on mathematical reasoning
The purpose of this study is to contribute to more knowledge about communication between teacher and students during work on mathematics tasks that involve mathematical reasoning. The data material is video recordings of mathematics teaching in two classrooms in middle school. We started the analysis by identifying episodes that included reasoning processes. Further on, we analyzed the episodes utterance by utterance, before identifying some communication patterns. The study shows that the communication between teacher and student follows four patterns depending on whether the student suggest the correct answer, the wrong answer, no answer, or an unfinished answer. The study shows that it is only in cases where the student suggests the correct answer that the teacher tries to expand the student’s reasoning. We have also identified some teaching practices that seem to stop the student’s further reasoning.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-05

Hvordan sitere

Skott, E. L. B., & Valenta, A. (2022). Kommunikasjonsmønster under arbeid med matematisk resonnering. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(2), 61–82. https://doi.org/10.23865/up.v16.3518

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

matematisk resonnering, kommunikasjonsmønster, lærerens grep, communication pattern, mathematical reasoning, teaching practices