Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv

Forfattere

  • Siv Merete Kjenes Arnesen NORCE Norwegian Research Centre AS, Norge
  • Andreas Reier Jensen Universitetet i Agder, Norge
  • Grete Grindal Patil Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, Norge
  • Bente Berget NORCE Norwegian Research Centre AS, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3355

Sammendrag

Tilpasset opplæring på gårdsbruk én eller flere dager i uken er et tilbud til enkelte elever på ungdomstrinnet som har vansker med å nyttiggjøre seg ordinær opplæring i klassen. I lys av teori om inkludering har vi undersøkt erfaringer til ansatte ved skoler og gårdbrukere som samarbeider om opplæringstilbud på gård. Det ble gjennomført 17 semistrukturerte intervju med gårdbrukere og kontaktlærere, rådgiver og skoleledere i kommunal oppvekstenhet ved fem ulike gård–skole-tilbud fra Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Informantenes erfaringer ble sett i lys av Haugs (2014) teori om inkludering og Lave og Wengers (2003) teori om situerte praksisfellesskap. Informantenes erfaringer viste at relasjonsarbeid og fellesskapsbygging foregår parallelt med samarbeid om meningsfulle og nyttige arbeidsoppgaver på gården, som ble tilpasset den enkelte elevs forutsetninger og interesser. Informantene erfarte også at opplæringstilbud på gård skapte muligheter for nye vennskap for elevene. Tilbudene kan oppleves både inkluderende og segregerende. Vår studie viser at inklusjon i små fellesskap på gården kan være et viktig supplement til inkludering i basisklassen, som en utvidelse av tiltak om tilpasset opplæring i fellesskolen.  

The farm as a context for adapted education: experiences on farm-school collaborations in an inclusion perspective
Pupils in lower secondary education who cannot profit from ordinary teaching can be offered adapted education on a farm one or more days a week. This article explores farmers’ and employees in the school sector’s experience with farm-based education and how this affects the social inclusion of pupils. Seventeen semi-structured interviews with farmers, teachers, and other educational administrator staff are conducted at five different school–farm collaborations located in East-, West-, and Mid-Norway. The informants’ experiences are conceptualized with Haug’s (2014) model of inclusion and situated communities of practice (Lave & Wenger, 2003). The findings show how building relationships and community occurs in parallel with collaboration on meaningful and valuable tasks, adapted to the individual student’s prerequisites and interests. We find that farm-based programs can contribute to new friendships and inclusion in a smaller community. These programs can be experienced as both inclusive and segregating from the pupils’ class. Our study shows that inclusion in small communities at the farm can be an important supplement to inclusion in class as an extension for adapted education in comprehensive school. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-07-04

Hvordan sitere

Kjenes Arnesen, S. M., Jensen , A. R. ., Grindal Patil, G., & Berget, B. (2022). Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(1), 101–118. https://doi.org/10.23865/up.v16.3355

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

tilpasset opplæring, inkludering, spesialundervisning, gård-skole-samarbeid, situerte praksisfellesskap, inclusion, special education, adapted education, farm-school cooperation, situated communities of practice