Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven

Forfattere

  • Yngve Antonsen UiT Norges arktiske universitet, Norge
  • Odd Arne Thunberg UiT Norges arktiske universitet, Norge
  • Svein-Erik Andreassen UiT Norges arktiske universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3279

Sammendrag

Den nye norske femårige grunnskolelærerutdanningen har som mål at studentene skal utvikle sin FoU- ompetanse. I artikkelen undersøker vi hvordan aksjonslæring i FoU-oppgaven kan bidra til lærerstudenters kompetanse i utviklingsarbeid. Vi har induktivt og deretter deduktivt analysert 51 kvalitative semistrukturerte intervjuer med lærerstudenter som har gjennomført aksjonslæring som en del av FoU-oppgaven på det tredje året av en femårig integrert masterutdanning. Vi har komplementert datamaterialet ved å analysere fire av studentenes FoU-oppgaver. Det teoretiske begrepsapparatet for den deduktive analysen er Dales (1989) kompetanseområde K3, som dreier seg om læreres kompetanse i utviklingsarbeid. Til K3 knytter Dale tre kjennetegn: konstruksjon av hverdagsteori, forskningsavstand til egen praksis og kritisk drøfting i førsteperson. Studien viser at aksjonslæring i FoU-oppgaven bidro til å gi lærerstudentene kompetanse, som de anvendte til å reflektere over og forbedre sin egen praksis, i tråd med Dales tre kjennetegn på K3-området. Studien viser imidlertid også at utdanningsinstitusjonen sendte studenter ut i praksis uten å ha forberedt praksislærerne på aksjonslæring og etablering av et lærende partnerskap. 

English abstract

English title: Action learning as a basis for the development of teacher students’ D competence in the R&D thesis

The new Norwegian five-year teacher education for primary and lower secondary school aims for developing students’ R&D competence. We examine how action learning in the R&D thesis can contribute to teacher students’ competence in development work. This is done by inductive and then deductive analysis of 51 qualitative semi-structured interviews with teacher students who have completed action learning as part of the R&D thesis in the third year of their five-year integrated master’s education. In addition, we examined four of the students’ R&D thesis. The theoretical framework for the deductive analysis is Dale’s (1989) third area of competence, K3, which is about teachers’ competence in development work. Dale attaches three characteristics to K3: construction of everyday theory, research distance to own practice and critical discussion in the first person. The study shows that action learning in the R&D thesis contributed to giving the teacher students competence, that they used to reflect on and improve their own practice; this is in line with Dale’s three characteristics in the K3 area. However, the study also shows that the educational institution sent students out for internships without having prepared the internship teachers for action learning and the establishment of a learning partnership. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-02-15

Hvordan sitere

Antonsen, Y., Thunberg, O. A., & Andreassen, S.-E. . (2022). Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(1). https://doi.org/10.23865/up.v16.3279

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

FoU-oppgave, FoU-kompetanse, aksjonslæring, lærerstudenter, lærerutdanning, action learning, R&D competence, R&D thesis, teacher education, teacher students