Det merkes i kroppen at det «koker i hodet». Lærerstudenters refleksjoner fra møter med elever i egen praksisundervisning

Forfattere

DOI: https://doi.org/10.23865/up.v16.3184

Sammendrag

Hva kropp og følelser har med kunnskap å gjøre, har fått økende oppmerksomhet både i nasjonal og internasjonal forskning. Diskusjonene om kroppslig kunnskap har pågått innen utdanningsforskningen siden 1996, men fremdeles mangler det forskning om hvilken betydning kroppslig kunnskap har i lærerutdanningen. I denne artikkelen brukes refleksjonsnotater fra 16 grunnskolelærerstudenter som forskningsmateriale for å undersøke problemstillingen: Hvilken betydning har kunnskap om det kroppslige samspillet mellom lærerstudent og elever for lærerstudentenes profesjonsutvikling? Forskningsspørsmålene som stilles, er: Hvilke kroppslige erfaringer i møte med elever i egen praksisundervisning skriver grunnskolelærerstudenter om i refleksjonsnotatene sine? Hvilken betydning tillegger studentene de kroppslige erfaringene sine i valgene de tar i undervisningsøyeblikket? Analysen får fram hvordan studentenes bevegelser, kropper, berøringer og blikk i møte med elevene får betydning for hva studentene tenker, føler og gjør i undervisningsøyeblikket. Den får også fram at studentenes kroppslige resonanser skapes og uttrykkes i dette interaffektive samspillet med elevene. I diskusjonen tar forfatterne opp hvordan studentenes kroppslige erfaringer kan få en tydeligere plass i undervisningen i lærerutdanning. Studien viser at det trengs mer forskning for å utvikle kunnskap om kroppslige erfaringers
betydning for profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling som lærer (og lærerstudent).

ENGLISH ABSTRACT

I feel it in my body when my “head is spinning”. Student teachers’ reflections from their own practicum in meeting with the pupils
Bodily knowledge has received increasing attention in both national and international research and discussions in education research have been ongoing since 1996. However, teacher education still lacks focus on bodily knowledge as part of student teachers’ professional development. This article uses reflection notes from 16 student teachers to investigate the following: What is the significance of knowledge about the bodily interaction between student teachers and pupils for the student teachers’ professional development? The research questions are as follows: What bodily experiences from their encounters with pupils during practicum do primary and lower secondary school student teachers write about in their reflection notes? How much significance do student teachers attach to their bodily experiences in the choices they make at the point of teaching? The analysis demonstrates how the students’ movements, bodies, touches and gazes in the encounter with pupils impact what they think, feel and do at the point of teaching. The analysis also brings forth how the student teachers’ bodily resonances are created and expressed in the interaffective interaction with pupils. Finally, the authors discuss how the student teachers’ bodily experiences can be integrated as a topic in teacher education. The study demonstrates that more research is needed in order to develop knowledge about the importance of bodily experiences in teaching and learning.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-11-21

Hvordan sitere

Ørbæk, T., & Engelsrud, G. (2022). Det merkes i kroppen at det «koker i hodet». Lærerstudenters refleksjoner fra møter med elever i egen praksisundervisning . Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(2), 41–60. https://doi.org/10.23865/up.v16.3184

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

lærerutdanning, lærerstudenter, kroppslig resonans, interaffektivitet, fenomenologi, teacher education, students teachers, bodily resonance, interaffectivity, phenomenology