Digital opplæring i praktiske ferdigheter – erfaringer fra den skolebaserte yrkesopplæringen i perioden mars til juni 2020

Forfattere

  • Bjørn Eben OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
  • Halvor Spetalen OsloMet – storbyuniversitetet , Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v15.3086

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvilke erfaringer et utvalg yrkesfaglærere i utdanningsprogrammet restaurant- og matfag gjorde da skolene stengte i perioden mars til juni 2020 og de måtte tilrettelegge opplæring av praktiske ferdigheter ved bruk av digitale undervisningsformer. Empirien er innhentet gjennom 26 innsamlede undervisningsopplegg og påfølgende dybdeintervju med seks strategisk utvalgte yrkesfaglærere. Resultatene indikerer tre ulike hovedformer for undervisningsopplegg: synkrone, asynkrone og tradisjonelle oppgavebaserte opplegg. Informantene understreker at det har vært mange utfordringer knyttet til valg av læringsaktiviteter, veilednings- og vurderingsformer i alle formene for undervisningsopplegg i perioden. Lærerrollen endret seg, og behovet for nærhet til elevene både personlig og faglig, ble tydeliggjort. Yrkesfaglærerne uttrykker at de har hatt en svært bratt læringskurve i bruk av digitale undervisningsformer og denne kunnskapen vil de trekke med seg inn i fremtiden både til
oppfølging av enkeltelever, for å redusere frafall og som hjelpemiddel for et tettere samarbeid i kollegiet.

Digital practical vocational training during Corona-virus pandemic – a Norwegian
experience

This study focuses on how vocational teachers in the upper secondary school program Restaurant and Food Preparation conducted vocational training using digital teaching methods when schools/workshops were closed from March to June 2020. The research data has been obtained through the collection of 26 teaching exercises and subsequent in-depth interviews with six strategically selected teachers. The results indicate use of tree main methods: synchronous, asynchronous, and traditional exercises. The informants emphasize that there have been many challenges associated with, the choice of learning activities, guidance, and assessment methods. The role of the teacher changed and highlighted both a personal and professional need for closeness to the students. The vocational teachers indicate a steep learning curve in the use of digital teaching methods and see themselves continuing to use this knowledge in following up individual
students, in reducing dropout, and in collaborating with colleagues. 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-11-09

Hvordan sitere

Eben, B., & Spetalen, H. (2021). Digital opplæring i praktiske ferdigheter – erfaringer fra den skolebaserte yrkesopplæringen i perioden mars til juni 2020. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(2). https://doi.org/10.23865/up.v15.3086

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

digital opplæring, praktiske ferdigheter, yrkesopplæring