Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv

Forfattere

  • Marit Ulvik Universitetet i Bergen, Norge
  • Liv Eide Universitetet i Bergen, Norge
  • Ingrid Helleve Universitetet i Bergen, Norge
  • Edel Karin Kvam Universitetet i Bergen, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v15.2949

Sammendrag

Praksis er en sentral og verdsatt del av lærerutdanningen, men læringsutbyttet blir ofte tatt for gitt og sjelden utfordret. Denne intervjustudien undersøker hvordan praksisopplæringens formål er oppfattet og erfart sett fra perspektivene til studenter, veiledere og ansatte i høyere utdanning (lærerutdannere). Målet med studien av de ulike perspektivene er å få ny forståelse for hvordan praksisopplæringen kan bidra til å innfri lærerutdanningens målsetning om en profesjonsrettet, helhetlig og sammenhengende utdanning. Funnene viser at selv om det hersker tilsynelatende enighet om formålet med praksis, finnes det spenninger
og nyanser i aktørenes oppfatninger, og deres erfaringer tyder på utfordringer knyttet til å innfri det oppfattede formålet. Spenninger mellom aktørene er særlig knyttet til hva en helhetlig lærerrolle innebærer, og til hvilken rolle teori skal spille i praksisopplæringen. Ulike perspektiv kan utfordre hverandre og fremme en ny eller utvidet forståelse for lærerarbeid. Dette stiller imidlertid krav til samhandlingen mellom partene. Funnene viser at det er få møteplasser, uklare roller og uklare forventninger mellom de involverte. Avslutningsvis
foreslås implikasjoner av studien.

English abstract

English title:The purpose of practicum – how it is perceived and experienced by various actors

Practicum is a crucial and appreciated part of teacher education. However, the learning outcome is often taken for granted and seldom challenged. This interview study investigates how the purpose of practicum is perceived and experienced by student teachers and school-based and university-based teacher educators. The aim of studying the different perspectives is to get a new understanding of how practicum can contribute to teacher education’s main purpose of a relevant, comprehensive, and coherent teacher education. The findings show that even if there seems to be some agreement concerning purpose, there are tensions and nuances in the actors’ understanding, and their experiences indicate challenges related to fulfillment of the perceived purpose. Tensions among the actors are especially linked to what a comprehensive teacher education implies, and how theory should be included in practicum. Different perspectives can challenge each other and promote an extended understanding of teachers’ work. However, this depends on the interaction among the parties. The findings indicate few meeting places, unclear roles, and unclear expectations among the involved. Finally, some implications of the study are suggested.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografier

Liv Eide, Universitetet i Bergen, Norge

Liv Eide er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiB. Hennes forskningsinteresser er lærerutdanning, danning og interkulturell pedagogikk.

Edel Karin Kvam, Universitetet i Bergen, Norge

Edel Karin Kvam er førsteamanuensis i pedagogikk ved lærerutdanningen ved UiB med bakgrunn som lærer i skolen. Hun forsker på lærersamarbeid og veiledning.

Publisert

2021-12-17

Hvordan sitere

Ulvik, M., Eide, L., Helleve, I., & Kvam, E. K. (2021). Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(3). https://doi.org/10.23865/up.v15.2949

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

lærerutdanning, praksis, formål, lærerstudent, veileder, lærerutdanner, teacher education, practice placement, purpose, student teacher, mentor, teacher educator