Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen

Sammendrag

Samarbeid med profesjoner i og rundt skolen er en forutsetning for at lærere skal kunne gi elevene tilpasset opplæring, men det er uklart hvor tydelig denne sammenhengen er. I denne artikkelen undersøker vi læreres vurderinger av kvalitet i tverrprofesjonelt samarbeid og av deres forventninger om å mestre tilpasset opplæring. Videre undersøkes hvorvidt og i hvilken grad det er sammenheng mellom deres vurderinger av kvaliteten i tverrprofesjonelt samarbeid og deres forventninger om å mestre tilpasset opplæring. Dataene er hentet fra en spørreundersøkelse til 225 kontaktlærere på 5.–7. trinn i 37 barneskoler i fire kommuner i Norge i 2017. Svarprosenten på undersøkelsen var 69,8 prosent. Resultatene fra den lineære regresjonsanalysen viser at læreres vurdering av kvaliteten i tverrprofesjonelt samarbeid i liten grad forklarer deres forventninger om å mestre tilpasset opplæring. Av de ulike dimensjonene av tverrprofesjonelt samarbeid; tverrprofesjonelt klima og kultur, profesjonell makt, organisasjonsmål og ledelse og motivasjon, er det kun for organisasjonsmål der sammenhengen med tilpasset opplæring er signifikant. Imidlertid kan kollektiv mestringsforventning bidra til at lærerne opplever å kunne gi tilpasset opplæring. Kollektiv mestringsforventning er skolens og lærerkollegiets støtte og kompetanse i å håndtere utfordrende elevsituasjoner. Resultatene tyder på at skolekollektivet og samarbeid med andre lærere er viktig for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæringen, nettopp fordi lærerne er mest opptatt av sin kjerneaktivitet – undervisning.

The importance of interprofessional collaboration for teacher’s perception of their competence for adaptive education

Interprofessional collaboration is important to help teachers adapt their education to meet the various needs of pupils. Although emphasised, it is unsure how important the association between interprofessional collaboration and adapted education really is. In this article we study teacher’s perception of the quality of interprofessional collaboration and of their competence in providing adapted education. Furthermore, we study whether and to what extent interprofessional collaboration is associated with teacher’s perception of their competence for adapted education. The data come from a 2017 survey to 225 contact teachers in 5th–7th grade in 37 schools, in four municipalities in Norway. The response rate was 69.8 percent. The results from the linear regression analysis show that interprofessional collaboration only had weak associations with teachers’ perceptions of their competence to adapt their education. Of the various dimensions of interprofessional collaboration; interprofessional climate and culture; professional power, organisational goal, and leadership and motivation, it was only organisational goal that contributed significantly to explain adaptive education. However, collective teacher efficacy, measuring collegial support and learning within the school explained a substantial part of teachers’ perception of their competence to adapt their education. A plausible interpretation of these findings is that the school collective and collaboration with other teachers are more important to promote adaptive education than interprofessional collaboration because the teachers more than anything are engaged in their core activity–teaching.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Forfatterbiografi

Ira Malmberg-Heimonen, OsloMet - Storbyuniversitetet

Ira Malmberg-Heimonen

Professor in Social Work

+47 936 33 283

e-mail: iram@oslomet.no

Oslo Metropolitan University

 

 

 

Publisert
2021-10-05
Hvordan sitere
Saltkjel, T., Malmberg-Heimonen, I., & Tøge, A. G. (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 15(2), 36-52. https://doi.org/10.23865/up.v15.2836
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
tilpasset opplæring, tverrprofesjonelt samarbeid, mestringsopplevelse