Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser

  • Guro Kirkerud OsloMet

Sammendrag

I denne artikkelen utforsker jeg ulike måter skoleledere rekontekstualiserer kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i observasjons- og intervjudata fra fire skoleledere som omhandler hvordan de forholder seg til kunnskapsressurser i et regionalt datadrevet utviklingsprosjekt, finner jeg stor variasjon i hvordan de tilnærmer seg prosjektets kunnskapsressurser. Skolelederne oversetter og tilpasser kunnskapsressursene på tre ulike måter: a) en horisontal, der skoleleder velger bort de eksterne kunnskapsressursene og beskriver
kompetanseutvikling som å «rive, slite og dra» i den kunnskapen de allerede har, b) en vertikal, der de eksterne kunnskapsressursene tas for gitt, betraktes som «sannheter» og brukes etter oppskriften, og c) en horisontal og vertikal, der skoleledere og lærere sammen velger, transformerer og tilpasser kunnskapsresursene slik at de gir mening i deres lokale skolekontekst. Studien bidrar til å belyse skolelederens betydning i arbeidet med å ta i bruk eksterne kunnskapsressurser i utviklingsarbeidet på skolenivå, og hvordan ulike oppfatninger av kunnskap kan forme dette arbeidet. Funnene indikerer at for å utvikle skolens praksis, trengs det mer enn kunnskapsressurser utviklet i en vertikal kunnskapsdiskurs.
For at eksterne kunnskapsressurser skal bidra til lokalt utviklingsarbeid, viser funnene at skoleledere som aktivt velger ut og tilpasser kunnskapsressursene sammen med lærerne, bidrar til produktive koblinger mellom skolens horisontale kunnskapsdiskurs og eksterne kunnskapskilder.

Competence development as recontextualization: School leadership in the tension
between horizontal and vertical knowledge discourses

This article examines how four school leaders recontextualize knowledge resources in a regional development project that is framed around the use of students’ test results. The research questions were addressed by collecting data in four schools, through observations and semi-structured interviews with four school leaders. The school leaders translate and adapt the knowledge resources in three different ways: a) a horizontal, where the school leader selects the knowledge resources and describes competence development
as “tearing and straining” in the knowledge that they possess, b) a vertical, where the knowledge resources are taken for granted and treated as truths, and where the competence packages are used according to the instructions, and c) a horizontal and vertical, where the school leaders and teachers together choose, transform and adapt the knowledge resources in order to make sense in their local school context. The findings illustrate the school leader’s importance in “translating” knowledge resources into action, and
how different understandings of knowledge can influence on this work. Findings indicate that more than knowledge resources, developed in a vertical understanding, is needed. For external knowledge resources to make sense in local development work, the findings indicate that school leaders who use their opportunity to act, and actively select, “translate” and adapt the knowledge resources together with the teachers, contribute to productive connections between the school’s horizontal knowledge structure and external knowledge sources.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-08-23
Hvordan sitere
Kirkerud, G. (2021). Kompetanseutvikling som rekontekstualisering: Skoleledelse i spennet mellom horisontale og vertikale kunnskapsdiskurser. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 15(2). https://doi.org/10.23865/up.v15.2750
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
kunnskapsarbeid, rekontekstualisering, skoleledelse