Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020)

Forfattere

  • Yvonne Sørensen UiT Norges arktiske universitet, Norge
  • Kristin Emilie W. Bjørndal UiT Norges arktiske universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v15.2640

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer en systematisk forskningsgjennomgang som retter oppmerksomheten mot praksisopplæring i lærerutdanning som arena for lærerstudenters profesjonelle utvikling. Totalt 84 empiriske nasjonale og internasjonale studier, publisert i tidsrommet 2005–2020, inngår i studien og er analysert ved hjelp av tematisk analyse. Forskningsspørsmålet vi besvarer, er: Hvilke områder i praksisopplæring i lærerutdanning (trinn 1–10) fremheves som sentrale for lærerstudenters profesjonelle utvikling, i empiriske studier? Målsettingen med forskningsgjennomgangen er å bidra med innsikt og kunnskap som kan anvendes i kvalitetsutvikling av praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen i Norge (GLU). Resultatene fra analysen viser at fem områder i praksisopplæringen fremstår som sentrale for studenters profesjonelle utvikling: sosiale og emosjonelle aspekter, praksiserfaringer, teori– praksis- dimensjonen, veiledning og refleksjon. Resultatene fra forskningsgjennomgangen har vi diskutert i lys av norsk kontekst. Diskusjonen tydeliggjør at de fem områdene får ulik oppmerksomhet i nasjonale empiriske studier og i nasjonale styringsdokumenter for GLU, selv om områdene synes å fremstå som sentrale for lærerstudenters profesjonelle utvikling. 

English abstract

English title: Key areas in the practicum for student teachers’ professional development – a systematic review (2005–2020)

This article presents a systematic research review that draws attention to practical training in teacher education as an arena for student teachers’ professional development. A total of 84 empirical national and international studies, published from 2005 to 2020, are included in the study and have been analysed using thematic analysis. The research question that is answered is as follows: Which areas in practicums during teacher education (steps 1–10) are emphasised as being central to student teachers’ professional development in empirical studies? The aim of the research review is to contribute insight and knowledge that can be used in the development of quality practical training in initial teacher education in Norway (GLU). The results from the analysis show that five areas in practicums appear to be central to students’ professional development: social and emotional aspects, practice experiences, the theory–practice- dimension, guidance and reflection. The results from the research review are discussed in light of the Norwegian context. The discussion clarifies that the five areas receive different attention in national empirical studies and national governing documents for GLU even though the areas appear to be central to student teachers’ professional development.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2021-12-20

Hvordan sitere

Sørensen, Y., & Bjørndal, K. E. W. (2021). Sentrale områder i praksisopplæringen for lærerstudenters profesjonelle utvikling – en systematisk forskningsgjennomgang (2005–2020). Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(3). https://doi.org/10.23865/up.v15.2640

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

lærerutdanning, praksisopplæring, lærerstudenter, profesjonell utvikling, systematisk forskningsgjennomgang, teacher education, practicum, student teacher, professional development