Tolkemedierte gruppearbeid mellom elever med talt og tegnet språk

  • Sigrid Slettebakk Berge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sammendrag

Tilrettelegging av tolket undervisning er et aktuelt tema både innen utdanning og forskning fordi flere elever med tegnspråk velger opplæring i den ordinære skolen. Har elevene norsk tegnspråk som ett av sine språk, sier opplæringsloven §2.6 og §3.9 at de skal ha en opplæring «i og på tegnspråk». For å ivareta opplæringstilbudet har det blitt vanlig at skolene ansetter tolker som skal formidle det som sies mellom lærer og elev, og mellom elevene. Samarbeidslæring er en sentral måte å organisere undervisningen på. I denne artikkelen belyser jeg hvordan lærere kan legge til rette for tolking av gruppearbeid mellom elever med talt og tegnet språk. Analysene viser oss betydningen av at lærerne lager tydelige rammer for samtalene som oppstår når elevene arbeider med oppgaver, at de må tenke på hvordan de organiserer det fysiske læringsmiljøet og at de må sette sammen grupper der elevene er fortrolig med hverandre og tolkens tilstedeværelse. Det empiriske materialet som ligger til grunn for studien, er fra videregående skole. Funnene i studien kan imidlertid relateres til høyere og lavere skoletrinn fordi utfordringene ikke er knyttet til elevenes alder, men til generelle mønstre i tolkede samtaler mellom flere deltakere og mellom talt og tegnet språk.

English abstract

English title: Interpreted group work between sign language and spoken language learners

Facilitating interpreted teaching is a relevant topic in education and research because several pupils with sign language choose education in the mainstream school. If students have Norwegian sign language as one of their languages, the teachers are committed by law to adopt their teaching practice towards a sign language friendly learning environment and ensure that the pupils have an education “about and in sign language”. In order to safeguard the education, it has become more common for schools to employ interpreters to communicate what is being said between teacher and pupil, and between pupils. In this article I explore how teachers can facilitate interpretation of group work situations between sign language and spoken language learners. The analyses show the importance of teachers creating a clear framework for the conversations that arise when the students work with tasks, that the teachers must think about how they organize the physical learning environment and that they must put together groups of students who are familiar with each other and the interpreter’s presence. The empirical material presented is from high school level, but the findings can be related to other school levels because the basic structures of interpreted communication are the same, regardless of the age of the participants.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2021-01-31
Hvordan sitere
Berge, S. S. (2021). Tolkemedierte gruppearbeid mellom elever med talt og tegnet språk . Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 15(1). https://doi.org/10.23865/up.v15.2216
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
døve elever, gruppearbeid, tegnspråk, tilrettelegging, tolkemediert undervisning