Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen

  • Rigmor Olsen UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag

Formålet med studien er å analysere FoU-veiledning for å få innsikt i samhandlingen som skjer når flere lærerutdannere veileder de samme studentene. FoU-veiledning er en veiledningssituasjon i grunnskolelærerutdanningen som er lite forsket på. Studiens primærdatamateriale er lydopptak av veiledningssamtaler hvor en gruppe lærerstudenter får FoU-veiledning fra tre lærerutdannere fra skolen og universitetet i adskilte dyader. Materialet analyseres ved hjelp av posisjoneringsteori kombinert med teori om kunnskapsrelasjoner. Analysen viser lærerutdannere som dominerer både kvantitativt og semantisk, og som posisjoneres i ulike kunnskapsrelasjoner med studentene. På tvers av dyadene posisjoneres lærerutdannerne med avstand til hverandres kunnskap. Studien gir innsikt i hvordan lærerutdanneres kunnskapsbidrag spiller inn i studentenes praksisrettede FoU-arbeid.

English abstract

English title: Positioning in knowledge relations: A case study on R&D mentoring within Initial Teacher Education in Norway

The purpose of this research is to analyze R&D mentoring to gain an insight into interaction when several teacher educators are mentoring the same students. R&D mentoring is a littleresearched mentoring situation within Initial Teacher Education in Norway. The primary data is comprised of audio dialogues recorded over the course of one year, where a group of student teachers receive mentoring from one school-based mentor and two university lecturers in three separate dyads. The material is analyzed using positioning theory combined with theory of relations of knowledge. The analysis shows that teacher educators dominate both quantitatively and semantically, and that they are positioned in different relations of knowledge with students. Across the dyads, the teacher educators are positioned at a distance from each other’s knowledge. The study provides an insight into how different teacher educators’ contributions of knowledge influence students’ practice-oriented R&D work.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-10-18
Hvordan sitere
Olsen, R. (2020). Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(3), 17-38. https://doi.org/10.23865/up.v14.2213
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
praksisveiledning, lærerutdanning, kunnskapssyn, idealtyper, mentoring, Initial Teacher Education, epistemology, ideal types