Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse

  • Steinar Øvreås Universitetet i Sørøst-Norge
  • Eivind Andersen Universitetet i Sørøst-Norge
  • Thomas Moser Universitetet i Sørøst-Norge
  • Janne Borch-Jenssen Sandefjord kommune
  • Kari-Anne Jørgensen Universitetet i Sørøst-Norge

Sammendrag

Strukturerte intervensjonsprogrammer som implementeres i barnehager er ofte ikke tilpasset barnehagenes ulike kontekster og kompleksitet. Denne studien drøfter muligheter og barrierer i et intervensjonsdesign der personalgruppene er aktivt deltagende i å uforme og gjennomføre intervensjonens innhold. I prosjektet Barn i bevegelse var målet å forbedre betingelsene for barns fysisk aktive lek i barnehagen. Personalet bestemte mål og innhold for intervensjonen i deres institusjoner innenfor rammer gitt av forskerne, og personalet ble bedt om å dokumentere planlagte aktiviteter samt jevnlig dele og reflektere over praksiserfaringene sammen. Prosjektgruppen møtte personalet fem ganger under intervensjonen for kunnskapsdeling, gruppediskusjoner og idéforslag på praktiske aktiviteter. Studien er forankret i aktivitetsteori og bygger på data fra seks intervensjonsbarnehager. Evalueringen av intervensjonsdesignet ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema. Faktorer som synes å ha betydning for en suksessfull implementering var inkludering av hele personalgruppen, personalets (med-)eierskap av prosjektet og formidling av praktiske ideer. Barnehagene benytter seg i større grad av en muntlig enn en skriftlig refleksjonskultur. Implementering av en skriftlig refleksjonspraksis var vanskelig å gjennomføre, både på grunn av tidspress og at intervensjonen ikke tilpasset dette godt nok til praksisfeltets kultur.

English abstract

English title: Improve physically active play in early childhood education centers – evaluation of an intervention design based on a high level of staff participation
Structured intervention design is lacking the adaptation to the complexity of early childhood education centers. There is a need for “real-life” approaches that emphasize continuous professional development through dialogue and reflection. This study discusses opportunities and barriers in a bottom-up intervention approach where the staff tailored their own intervention. The aim of the intervention was to increase children’s physical active play. The staff planned activities and regularly shared and reflected on their own practice. The project group met the staff five times during the intervention for knowledge and practical idea sharing. The study involves six early childhood education centers. Questionnaires were analyzed in the frame of activity-theory. Factors for successful implementation were inclusion of the entire staff, staff ownership of the project and learning new practical ways to increase physical activity. The staff implemented mostly changes in their own practice and less on organization level. Implementation of a written reflection practice did not quite succeed because the staff used mostly oral reflections to share ideas and time was a limit for written reflections.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-01-28
Hvordan sitere
Øvreås, S., Andersen, E., Moser, T., Borch-Jenssen, J., & Jørgensen, K.-A. (2020). Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse . Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 134-154. https://doi.org/10.23865/up.v14.2090
Emneord (Nøkkelord)
Intervention design, early childhood education center, physical active play, real world context, staff participation, intervensjonsdesign, barnehage, fysisk aktiv lek, konteksttilpasning, personaldeltakelse, intervention design