Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: studenters erfaringer med veiledning under studiet

  • Elin Børve Nord universitetet
  • Gunn Anita Søraunet Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Maria Selmer-Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Sammendrag

Artikkelens hensikt er å bidra til økt innsikt i hvordan veiledning på egen arbeidsplass erfares av studenter på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Barnehagen er en viktig læringsarena i studietiden, og veiledning i egen barnehage skal støtte studentenes læringsprosess. Resultatene er basert på kvalitative data fra fokusgruppeintervju, og viser at studentene opplever veiledning som et betydningsfullt bidrag til egen læring. Imidlertid finner vi store variasjoner i organisering, og at rolleavklaring mellom studenter og veiledere har vært et lite artikulert tema. Spesielt synes fraværet av rolleavklaring i overgangen til studentrollen å skape utfordringer for studenten.

English abstract

English title: Work-based early childhood teacher education: How students experience mentoring during their studies
The purpose of this article is to increase insight into how mentoring in the workplace is experienced by students in work-based early childhood teacher education. Kindergarten plays a key role as a learning environment in the course of the students, and the goal of the mentoring given here is to support the students’ learning process. The results are based on qualitative data from focus group interviews, and show that students perceive mentoring as a meaningful contribution to their learning process. However, we find large variations in the way things are organized, and the clarification of roles is a topic rarely articulated between students and mentors. In particular, the absence of such clarification in the transition to the student role seems to create challenges for the students.

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2020-01-27
Hvordan sitere
Børve, E., Søraunet, G. A., & Selmer-Olsen, M. (2020). Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning: studenters erfaringer med veiledning under studiet. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 90-103. https://doi.org/10.23865/up.v14.2063
Emneord (Nøkkelord)
veiledning, refleksjon, rolleavklaring, praksisfellesskap, støttespiller, mentoring, reflection, clarification of roles, communities of practice, supporters