The hidden professionals? An interview study of higher education-based teacher educators´ professional identity

  • Torhild Erika Lillemark Høydalsvik Volda University College

Sammendrag

This article investigates teacher educators’ self-understanding by asking how they explain their professional identities as teacher educators, based on socialisation and further professional development. Teacher educators facilitate learning from the initial teacher education phase to in-service teachers’ further professional development. The data consists of thirteen qualitative semi-structured interviews and two focus-group interviews with teacher educators from two universities in Norway. Using Bryman’s four-stage approach of analysis, 15 categories were re-organised into three main categories: (1) Recruitment and socialisation, (2) Professional identity, and (3) Professional development. The findings illustrate that teacher educators have different understandings of being a professional. For some, their identity is rooted in the discipline in which they were educated. However, others have built identities as teacher educators supplementary to their primary careers. This knowledge has implications for how universities can and should support teacher educators in the development of their identities. This can apply to educational strategies, institutional leadership and the role of teacher educators themselves. Their further professional development can be facilitated by a clearer understanding and appreciation of this profession reflected in educational policy.

Norsk sammendrag

Norsk tittel: Den skjulte profesjonen? En intervjustudie av lærerutdannere og deres profesjonelle identitet

Formålet med denne studien er å studere lærerutdanneres selvforståelse med problemstillingen: Hvordan uttrykker lærerutdannere sin profesjonsfaglige identitet basert på sosialisering inn i rollen og sin videre profesjonelle utvikling? Lærerutdannere er definert å være de som underviser lærerstudenter og lærere både i grunnutdanningene og i videreutdanningene. Profesjonell identitet beskriver utviklingen av personlig identitet knyttet til utøvelsen av en profesjonell rolle. Datamaterialet består av intervjuer av lærerutdannere fra to universiteter i Norge. Tretten kvalitative semi-strukturerte forskningsintervjuer er gjennomført og to fokusgrupper er modellert. Datamaterialet er analysert i fire trinn. Gjennom analysen ble 15 kategorier arbeidet frem. Disse ble så i iterative prosesser samlet til tre hovedkategorier. De er (1) rekruttering og sosialisering, (2) profesjonell identitet, og (3) videreutvikling av profesjonsutøvelsen. Funnene viser at lærerutdannerne har ulike forståelser av det å definere seg tilhørende en profesjonsgruppe. Flere hadde fremdeles sin identitet i den fagdisiplinen eller profesjonen de først ble utdannet til. Studien fant at noen i utvalget hadde utviklet en sterk identitet som «lærerutdanner». Denne kom da som et supplement til deres første karriere. Studiens resultat har implikasjoner for universitetene og på hvilke måter lærerutdannere blir støttet i sin utvikling av identiteter. Det kan gjelde både utdanningenes strategier, dets ledere og lærerutdannerne selv. For lærerens videreutvikling, er det behov for en tydeligere utdanningspolitisk forståelse og verdsetting av det er å være lærerutdanner.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-11-26
Hvordan sitere
Høydalsvik, T. E. L. (2019). The hidden professionals? An interview study of higher education-based teacher educators´ professional identity. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(2), 93-113. https://doi.org/10.23865/up.v13.1974
Emneord (Nøkkelord)
teacher education, teacher educator, professional identity, professional development, academic socialisation, lærerutdanner, lærerutdanning, profesjonell identitet, profesjonsutvikling, sosialisering