Principals’ views on the implementation of grade-free middle schools in Norway: justifications, challenges and opportunities

Forfattere

  • Astrid Gillespie Oslo Metropolitan University
  • Tony Burner Oslo Metropolitan University
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v13.1969

Sammendrag

This article reports on four principals’ views on the implementation of so-called grade-free middle schools, i.e. schools that drop all grades on students’ performances except the two required by the national assessment regulation, as part of their work with Assessment for Learning (AfL). More specifically, we were interested in the under-researched area of how principals justify introducing and implementing grade-free schools, and what their experiences are regarding challenges and opportunities that have arisen during and as a result of the implementation. Semi-structured in-depth interviews were used to collect data. Findings suggest that principals rely on research and unsatisfying assessment practices when justifying a change to grade-free schools. However, they do not find the involvement of students, nor the information directed at parents about the implementation, to be sufficient. They also mention challenges related to the current assessment system, which they believe underpin a behavioristic understanding of learning. The article calls for more research on trust among various stakeholders and student involvement when implementing grade-free schools.

Norsk sammendrag

Norsk tittel: Rektorers syn på implementering av karakterfrie ungdomsskoler i Norge: begrunnelser, utfordringer og muligheter

I denne artikkelen analyseres fire rektorers forståelser og erfaringer med å implementere såkalte karakterfrie ungdomsskoler, hvor kun minimumskravet i vurderingsforskriften, to karakterer – termin- og standpunktkarakterer – gis på elevers prestasjoner. Dette gjør rektorene i forbindelse med Vurdering for Læring-satsning (VfL). Vi var interessert i dette uutforskede temaet og spurte rektorene om deres begrunnelser for å introdusere og implementere karakterfrie skoler, og om deres erfaringer når det gjelder utfordringer og muligheter som har oppstått i løpet av og som et resultat av implementeringen. Semistrukturerte dybdeintervjuer ble anvendt til å samle inn data. Funnene antyder at rektorene støtter seg på forskning og utilfredsstillende vurderingspraksiser når de legitimerer implementering av karakterfri skole. Imidlertid mener de at elevinvolvering og informasjon rettet mot foresatte om implementering ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Rektorene nevner også utfordringer knyttet til dagens vurderingssystem som de mener bygger opp under et behavioristisk læringssyn. Studien impliserer mer forskning på tillit blant ulike aktører, og elevinvolvering i forbindelse med implementering av karakterfrie skoler.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-11-26

Hvordan sitere

Gillespie, A., & Burner, T. (2019). Principals’ views on the implementation of grade-free middle schools in Norway: justifications, challenges and opportunities. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(2), 21–38. https://doi.org/10.23865/up.v13.1969

Nøkkelord:

grades, marks, assessment for learning, principals, school development, karakterer, vurdering for læring, skoleledelse, rektorer, skoleutvikling