Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren?

Forfattere

  • Harald Eriksen OsloMet – Storbyuniversitetet
  • Eyvind Elstad Universitetet i Oslo
DOI: https://doi.org/10.23865/up.v13.1968

Sammendrag

Noen videregående skoler har prøvd ut en ordning med karakterfritt semester for at elever skal kunne ha sterkere fokus på forbedringsinnsats på basis av lærernes formative tilbakemeldinger og mindre fokus på prestasjonsmessig oppnåelse. Formålet med denne studien er å utforske norsklæreres erfaring med ordningen. Flere teoretiske linser kombineres for å forstå det mangefasetterte fenomenet som elevers læringsarbeid i karakterfritt semester omfatter. Hovedkonklusjonen er at norsklærere i videregående skoler i overveiende grad har positive erfaringer med karakterfritt semester: Karakteroppmerksomheten avtar med denne ordningen, og fokuset blir desto sterkere på elevers oppmerksomhet om læringsframgang basert på lærerens tilbakemeldinger. Lærerne oppfatter at arbeidet blir mer preget av å gi tilbakemeldinger som elever kan bruke for å forbedre sine tekster, og i mindre grad dokumentasjon for å begrunne karakter som ellers ville ha vært gitt. Ordningen ser ut til å skape mindre stress for elever som ellers ville oppleve det som plagsomt å oppnå en karakter lavere enn aspirasjonsnivået. Lærerne ser heller ikke ut til å mene at høytpresterende elevers arbeidsinnsats svekkes av karakterfritt semester.

English abstract

English title: Norwegian language arts teachers’ experiences with grade-free semester: room for improvement efforts for the student and greater focus on formative feedback from the teacher?

Some upper secondary schools in Norway have tried out a scheme with a grade-free semester in order for pupils to be able to have a stronger focus on improvement efforts on the basis of the teachers’ formative feedback and less focus on performance-related achievement. The purpose of this study is to explore teachers’ experience with the scheme within the subject named Norwegian. Several theoretical lenses are combined to better understand the multi-faceted phenomenon that pupils’ learning work in a grade-free semester includes. The main conclusion is that teachers in the subject Norwegian have predominantly positive experiences with a grade-free semester: the grade attention decreases while the focus on students’ attention to learning progress based on the teacher’s feedback increases. For the teacher, the emphasis shifts to feedback that pupils can use to improve their texts and to a lesser extent documentation to justify the grade that would otherwise have been given. The scheme seems to create less stress for pupils who would otherwise find it troublesome to achieve a grade lower than the aspiration level. The teachers also do not seem to believe that the work effort of high-performance pupils are weakened by a grade-free semester.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2019-11-26

Hvordan sitere

Eriksen, H., & Elstad, E. (2019). Norsklæreres erfaringer med karakterfritt semester: rom for forbedringsinnsats hos eleven og større fokus på læringsfremmende tilbakemelding fra læreren?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(2), 4–20. https://doi.org/10.23865/up.v13.1968

Nøkkelord:

karakterer, formativ vurdering, motivasjon, selvregulert læring, marking, formative assessment, motivation, self-regulated learning