Professional orality as a special field of knowledge in teacher education – a position paper

  • Anna-Lena Østern Department of Teacher Education, NTNU
  • Kristin Solli Schøien University of South-Eastern Norway

Sammendrag

An important part of teachers’ work constitutes being seen, heard and understood in communicative practice in encounters with pupils, colleagues and parents. This performative relational communication practice is a cross-disciplinary competence, which, independent of subject, is of great importance for the performance of pedagogical practice. The teaching profession is a phonic profession, and personal expression through language, voice, body, gaze and face is of decisive importance in a teacher’s daily work. In this position paper the elements of this competence are described. The authors identify and make visible how it can be trained, developed and learnt. They make an argument for professional orality (PO) as a transdisciplinary field of knowledge and compound competence in need of exploration and research.

Based on a review of relevant research the authors outline three perspectives on teaching and research in the field of knowledge connected to PO: ethics, teaching and learning of PO with a performative and aesthetic approach, and adults’ transformative learning. The characteristics of training of PO are illustrated through development of a basic arts educational model. In the conclusion the challenges regarding developing a vocabulary for the teaching and learning of PO are presented, and the distinct areas in need of exploration and research are acknowledged.

Norwegian Abstract

Norwegian title: Profesjonell muntlighet som spesifikt kunnskapsfelt i lærerutdanning - en posisjoneringsartikkel

En viktig del av læreres arbeid består av å bli sett, hørt og forstått i en kommunikativ praksis i møte med elever, kolleger og foreldre. Denne utøvende relasjonelle kommunikasjonspraksisen er en fagovergripende kompetanse som, uavhengig av fag, er av stor betydning for utøvelsen av pedagogisk praksis. Læreryrket er et fonisk yrke, og det personlige uttrykket gjennom språk, stemme, kropp, blikk og ansikt er avgjørende for lærerens daglige virke. Gjennom å identifisere og beskrive hvilke delferdigheter denne uttrykkskompetansen består av, og synliggjøre hvordan de kan utvikles, læres og trenes, argumenterer forfatterne for profesjonell muntlighet (PMU) som et transdisiplinært felt og en samlet kompetanse som trenger å utforskes.

Relevant forskning knyttet til delområder av muntlig uttrykk presenteres. Basert på forskningsoversikten skisserer forfatterne tre perspektiv på undervisning og forskning innenfor det kunnskapsfelt PMU hører til: et etisk perspektiv, en performativ og estetisk tilnærming til didaktikk i PMU, og et læringsperspektiv knyttet til voksnes transformative læring. En grunnleggende kunstdidaktisk modell presenteres for trening av muntlige uttrykksferdigheter. I konklusjonen presenteres utfordringer knyttet til å utvikle vokabular for undervisning og læring av PMU, og områder som behøver undersøkes og forskes på anerkjennes.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-11-07
Hvordan sitere
Østern, A.-L., & Schøien, K. S. (2019). Professional orality as a special field of knowledge in teacher education – a position paper. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(1), 111-132. https://doi.org/10.23865/up.v13.1899
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
professional orality, performative and aesthetic approach, basic arts educational model, the teacher person, ethical integrity, profesjonell muntlig ferdighet, performativ og estetisk tilnærming, grunnleggende kunstfagdidaktisk modell, lærerpersonen, etisk integritet