Ny som kroppsøvingslærer – hvordan oppleves det første året i yrket?

  • Ingrid Birkelund Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole
  • Per Midthaugen Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole

Sammendrag

Artikkelen omhandler nyutdannede kroppsøvingslæreres første år i læreryrket. Oppmerksomheten rettes mot overgangen fra utdanning til yrkesutøvelse, der lærerens opplevelse av relasjonsforhold til elever, foreldre og kollegaer er sentralt. Studiens empiri fremkommer fra semistrukturerte intervjuer med åtte nyutdannede kroppsøvingslærere som arbeidet sitt første yrkesår skoleåret 2013–2014, ved ungdomsskoler og videregående skoler. Resultatene viser at alle de nyutdannede kroppsøvingslærerne følte på et læreransvar som de ikke opplevde i lærerutdanningen. Dette ansvaret handlet om opplevelsen av å stå alene om å ta avgjørelser i utfordrende situasjoner. De opplevde selve kroppsøvingsundervisningen som minst utfordrende i møtet med læreryrket. I tillegg erfarte de å ha et godt og naturlig relasjonsforhold til sine elever. De nyutdannedes relasjon til elevenes foreldre oppleves som problematisk med tanke på ulik forståelse av kroppsøvingsfaget. Lærerne opplevde det også som utfordrende å ta del i skolekulturen, fordi de ikke fullt ut ble akseptert som likeverdige med de erfarne kollegaene. Dette gjorde det utfordrende å samarbeide med de erfarne lærerne på skolen.

English abstract

The article deals with newly qualified physical education teachers’ experiences from their first year as professionals. Here, attention focused on the transition from education to professional life, and the teacher’s experience of relationships with students, parents and colleagues. The study’s empirical material emerges from eight semi-structured interviews, where the sample consisted of graduates of physical education teachers who worked their first school year 2013–2014, at middle schools and high schools. The findings of the study shows that the newly qualified teachers felt a teacher responsibility that they did not experience in teacher education. This responsibility was about the experience of standing alone in making decisions in challenging situations. They experienced physical education lessons as least challenging in the face of the teaching profession. In addition, they experienced having a good and natural relationship to their students. The teachers’ relation to students’ parents were perceived as problematic in terms of the graduates and their parents’ different understanding of physical education. Teachers experienced it as a challenge to take part in the school culture, because they are not fully accepted as the equals of their experienced colleagues. This made it challenging to influence and collaborate with the experienced teachers at the school.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-15
Hvordan sitere
Birkelund, I., & Midthaugen, P. (2019). Ny som kroppsøvingslærer – hvordan oppleves det første året i yrket?. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(1), 25-43. https://doi.org/10.23865/up.v13.1835
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
kroppsøving, nyutdannede lærere, yrkessosialisering, lærer-elev relasjon, skolehjem- samarbeid, kollegialt samarbeid