Begrunnelser for å praktisere kjønnsdelt kroppsøving i norsk skole

  • Anne Torhild Klomsten NTNU

Sammendrag

Merk: Denne artikkelen ble publisert i tidsskriftet FOU i praksis. Tidsskriftet skiftet navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis i september 2019.

I dagens skole er kjønnsblandet undervisning grunnregelen. Allikevel er det ikke uvanlig at jenter og gutter har undervisning i kjønnsdelte grupper i kroppsøving. I studien som ligger til grunn for denne artikkelen, utforskes be- grunnelser for å kjønnsdele faget. Data er innhentet gjennom en spørreunder- søkelse som er gjort ved alle landets grunnskoler. Analysene viser at begrunnelser for kjønnsdelt undervisning i kroppsøving kan kategoriseres i ulike interesser og behov: dominerende gutter, fysiske forskjeller, sårbart kroppsbilde og jenter som «blomstrer». Resultatene diskuteres i lys av ulike forståelser av likestillingsarbeid i skolen. Studien belyser et viktig perspektiv i den pedagogiske debatten omkring kjønn i kroppsøving, og gir innsikt i en pro- blemstilling som er aktuell og nødvendig å belyse dersom intensjoner om be- vegelsesglede og fysisk aktivitet skal bli reelle for alle elever i skolen.

Sitér: Klomsten, A. T. (2016). Begrunnelser for å praktisere kjønnsdelt kroppsøving i norsk skole. Tidsskriftet FoU i praksis, 10(1), 63–84.

English abstract

English title: Reasons for practicing segregated physical education in schools

In Norway many schools practice segregated physical education. This article explores the reasons for practicing segregated physical education in schools. Data is collected through survey. The results show the following reasons for se- gregated physical education to be most common: different interest and needs, physical differences, dominating boys, vulnerable body image, and active girls. The results are discussed in light of different understanding of equality work in school. The study sheds light on important perspectives related to gender and physical education, and provides insight into essential issues that need to be discussed related to the fulfillment of the aims of physical activity and the joy thereof in school.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.

Fulltekst

Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
Kroppsøving, kjønnsdelt undervisning, likestilling, skole, physical education, school, singe-sex groups, gender equality