NAFOL – en forskerskole for norsk lærerutdanning

– En studie i akademisk praksis i lys av praksisarkitekturer og komplementære forståelsesformer fra vitenskap og kunst

Forfattere

  • Anna-Lena Østern Institutt for lærer- utdanning, NTNU
  • Kari Smith Institutt for lærer- utdanning, NTNU

Sammendrag

Merk: Denne artikkelen ble publisert i tidsskriftet FOU i praksis. Tidsskriftet skiftet navn til Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis i september 2019.

Hensikten med denne artikkelen er å belyse hvordan konseptet for den nasjonale forskerskolen for lærerutdanningene, NAFOL, er designet, og hvordan oppdraget å være en merverdi i forskerutdanning er konkretisert i forskerskolens akademiske praksiser. Konseptet transformeres når lærerutdanningenes praksislandskap forandres og mulighetsbetingelsene i praksisarkitekturene forandres. Ettersom perspektivet i artikkelen er et innsiderperspektiv,er nødvendig distanse i fortellingen om NAFOL skapt gjennom speiling i enpraksisteori om praksisarkitekturer, og i dialog med en symbolteori om komplementære forståelsesformer fra vitenskap og kunst. NAFOL- konseptet er utviklet i tett samarbeid med nettverksinstitusjonene som er eiere av NAFOL, og i dialog med internasjonale nettverk opptatt av profesjonalisering av forskende lærerutdannere.

Sitér: Østern, A.-L. og Smith, K. (2017). NAFOL – en forskerskole for norsk lærerutdanning. Tidsskriftet FoU i Praksis, 11(1), 85–109.

English abstract

English title: NAFOL – a research school for Norwegian teacher education

The purpose of this article is to describe how the concept of the National Research School in Teacher Education, NAFOL, was designed, and how the assigned task, to contribute to developing research competence in teacher education, has been operationalized in the Research School’s academic practices. The concept is transformed when the frameworks surrounding teacher education change and the conditions forming the practice architecture are altered. The article is written from an insider perspective, and it has therefore been necessary to establish a distance from the narrators telling the story of NAFOL and place it in a practice theory on practice architectures, and engaging in a dialogue with symbol theory of complementary understandings of science and art. The NAFOL concept is developed in close cooperation with the many partner institutions, the owners of NAFOL, and in discussions with international networks engaged in empowering the researching teacher educator.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Fulltekst

Hvordan sitere

Østern, A.-L., & Smith, K. (2019). NAFOL – en forskerskole for norsk lærerutdanning: – En studie i akademisk praksis i lys av praksisarkitekturer og komplementære forståelsesformer fra vitenskap og kunst. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 11(1), 85–109. Hentet fra https://utdanningogpraksis.no/index.php/up/article/view/1780

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

forskerskole for lærerutdanning, NAFOL, teori om praksisarkitekturer, komplementære forståelsesformer, forskningsbasert lærerutdanning, kunnskapsledelse, Research School in Teacher Education, theory of practice architecture, complementary understandings, research based teacher education, knowledge production