Call for papers: Skikkethetsvurdering i høyere utdanning

2023-02-13

Skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Skikkethetsvurdering er en sentral del av flere høyere utdanningsprogram, herunder en rekke program innen helse, utdanning og teologi. Det vil si at studenter tilhørende disse programmene gjennom hele studiet er underlagt løpende skikkethetsvurdering, som skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i sitt fremtidige yrke.  Skikkethetsvurdering i Norge reguleres av Universitets- og høyskoleloven § 4.10, Utestenging etter skikkethetsvurdering, og utdypes i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (2006).

Til tross for den sentrale rollen som skikkethetsvurdering har i norsk høyere utdanning, har forskning tidligere påpekt at skikkethetsarbeid i liten grad prioriteres ved institusjonene (Ohnstad m.fl., 2011). Ansvar, roller og funksjoner i skikkethetsarbeidet er uklart avgrenset, og det er manglende stabilitet og svak kompetanse blant veilederne i praksis (Caspersen & Kårstein, 2013). En rekke nasjonale og internasjonale studier indikerer også at lov- og regelverket er uhensiktsmessig, mangelfullt og komplekst (Ohnstad m.fl., 2011; Bradley, 2013). Siden da er det gjort betydelig innsats for å øke fokuset og kvaliteten på skikkethetsvurdering nasjonalt. Imidlertid har vi fortsatt lite detaljert kunnskap om hvordan denne vurderingsordningen fungerer. Det trengs derfor mer forskning på skikkethet i høyere utdanning.

Vi inviterer bidragsytere til et planlagt temanummer av Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. I første omgang inviterer vi forskere til å sende inn abstract for redaksjonell vurdering. De som leverer abstract som passer med temanummerets profil, og som holder høy faglig kvalitet, vil bli invitert til å sende inn fullt manus for videre redaksjonell vurdering og fagfellevurdering. Merk at akseptert abstract ikke betyr at artikkelen vil bli antatt.

Ved innsendelse av abstrakt må du krysse av for artikkel og følge prosedyre for artikkel. Husk å merke tittelen med prefikset SIK_tittel. Abstrakt skal være på ca 200 ord og skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Ta kontakt med tidsskriftsansvarlig dersom du har spørsmål knyttet til innsendelsen.

Til dette temanummeret foreslår vi følgende tematikk. Andre perspektiver på skikkethet er også av interesse

 • Beslutningsprosesser i skikkethetssaker
 • Forholdet mellom faglig vurdering og løpende skikkethetsvurdering
 • Praksisfeltets rolle og vurderingsgrunnlag i skikkethetssaker
 • Spenningsforhold i skikkethetsvurdering
 • Forholdet mellom jus og etikk i særskilte skikkethetssaker
 • Utvidet veiledning i særskilte skikkethetssaker
 • Skikkethetsvurdering i lys av psykisk uhelse

Vi inviterer til bidrag fra representanter for de ulike profesjonsutdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering. I tillegg er det ønskelig med bidrag fra fagmiljøer som har et mer utenfrablikk på skikkethetsvurdering, eksempelvis med en juridisk tilnærming.   

Viktige datoer:

 • 16. mars 2023: Frist for innsendelse av abstract.
 • 16. mai 2023: Redaksjonell respons på abstracts.
 • 16. desember 2023: Frist for innsending av ferdige manus til fagfellevurdering.
 • 1. februar 2024: Frist for fagfellevurdering
 • 1. mai 2024: Frist for innsending av revidert artikkel
 • 1. juni 2024: Frist andregangs fagfellevurdering
 • 1. august 2024: Frist andregangs revisjon av manus

 • 1. desember 2024: Publisering av ferdig temanummer

 

ANSVARLIGE REDAKTØRER FOR TEMANUMMERET

Navn: Lene Kirstine Korseberg

Utdanning: Doktorgrad (ph.d.) i rettsvitenskap ved European University Institute / Mastergrad i Comparative, European and International Law (LLM.) ved European University Institute / Mastergrad i International Law (LLM.) University of Edinburgh

Institusjonstilhørighet: Forsker 2 (førsteamanuensis) ved område for høyere utdanning, NIFU (https://www.nifu.no/ansatte/lene-kirstine-korseberg/). Annen relevant erfaring: Forhenværende redaktør for European Journal of Legal Studies (https://ejls.eui.eu/)

 

Navn: Karl-Arne Næss Korseberg

Utdanning: Mastergrad i skoleutvikling ved NTNU / I leveringsfase av ph.d.

Institusjonstilhørighet: Undervisningsleder ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring/ Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Østfold (https://www.hiof.no/lusp/pil/personer/tekn-adm-ansatte/kak/)

Annen relevant erfaring: Leder for Nasjonalt arbeidsutvalg for skikkethetsvurdering i høyere utdanning (AU)