Call for paper: Å kultivere myndiggjøring i lærerutdanning og skole for økt livskvalitet blant elever

2022-02-09

Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis har åpen invitasjon til bidrag til følgende temanummer:

Å kultivere myndiggjøring i lærerutdanning og skole for økt livskvalitet blant elever

Cultivating empowerment in teacher education and schools for increased quality of life among students. Read English version here.

Gjesteredaktører er Kristin Emilie W. Bjørndal og Yvonne Sørensen ved UiT Norges arktiske universitet.

Bakgrunn:
Norden har aldri hatt så godt utdannede og kompetente unge som i dag. Samtidig viser forskning at en av de største utfordringene for folkehelsen i de nordiske landene er at psykiske helseproblemer blant unge stadig øker. Skolen er en av samfunnets viktigste arenaer for helseforebyggende og livskvalitetsfremmende arbeid blant unge. Det å trives og mestre skolen er dermed et viktig aspekt i elevers opplevelse av livskvalitet.
Det foreligger relativt lite norsk forskningsbasert kunnskap som omhandler temaene livskvalitet og folkehelse og livsmestring rettet mot skole og lærerutdanning. Vi erfarer samtidig at det er vanskelig å skaffe en oversikt over forskning som har rettet oppmerksomhet mot elevers livsmestring og livskvalitet i de øvrige nordiske landene.

Med dette utgangspunktet ønsker vi å invitere til et temanummer som setter søkelys på hvordan skole og lærerutdanning gjennom å kultivere myndiggjøring kan fremme elevers livskvalitet gjennom ulike perspektiver, praksiser og didaktiske tilnærminger.
Se utfyllende beskrivelse av bakgrunn her.

Emner som er av interesse for dette temanummeret inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

• Komparative studier i Norden om elevers livskvalitet, folkehelse og livsmestring i skolen;
• Studier som retter fokus på lærerutdanningens rolle for å heve studenters kompetanse i å fremme elevers livskvalitet, folkehelse og livsmestring
• Studier som undersøker hvordan skoler arbeider systematisk med å fremme elevers livskvalitet, folkehelse og livsmestring
• Studier som undersøker didaktiske tilnærminger som kan bidra til å fremme elevers livskvalitet, folkehelse og livsmestring
• Studier som studerer kjønnsforskjeller relatert til elevers livskvalitet, folkehelse og livsmestring
• Dokumentanalyser av sentrale styringsdokumenter relatert til elevers livskvalitet, folkehelse og livsmestring
• Teoretiske bidrag relatert til temanummerets fagområde

Viktige datoer:
15. april 2022: Frist for innsending av sammendrag
15. mai 2022: Tilbakemelding på sammendrag fra temaredaktørene
15. november 2022: Frist for innsending av artikkel til fagfellevurdering
15. januar 2023: Frist for tilbakemelding fra fagfelle
15. april 2023: Frist for innsending av ferdig artikkel etter fagfellevurdering
Juni 2023: Publisering av temanummeret

Praktisk informasjon
Sammendrag sendes på epost til gjesteredaktørene kristin.e.bjorndal@uit.no og yvonne.sorensen@uit.no.
Sammendragene skal være på ca. 400 ord.
Sammendragene og artiklene kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Se forfatterveiledning her
Artiklene gjennomgår dobbel blind fagfellevurdering.
For informasjon om publiseringsavgift, se her

Om gjesteredaktørene
Kristin Emilie Willumsen Bjørndal er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun er utdannet pedagog ved UiT med doktorgrad i pedagogikk (2012) og arbeider som lærerutdanner og forsker ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun har vært redaktør for to vitenskapelige antologier utgitt på Universitetsforlaget: «Bærekraft i praksis i barnehagen» (Bergan & Bjørndal, 2019) og «Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning» (Bjørndal & Bergan, 2020). I tillegg har Bjørndal bidratt med fem kapitler i sist nevnte antologi. Hun har også publisert en rekke nasjonale og internasjonale artikler relatert til temaet nyutdannede lærere. Hennes forskningsinteresser omfatter, profesjonsutvikling, folkehelse og livsmestring, filosofering med barn, digital dømmekraft og studentaktive arbeidsmåter.

Yvonne Sørensen er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT, Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun er utdannet lektor med opprykk og pedagog fra Universitetet i Tromsø med doktorgrad i pedagogikk (2019). Hun har bidratt med et kapittel i blant annet antologien «Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning» (Bjørndal & Bergan, 2020). Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet praksisopplæring i lærerutdanning, profesjonell utvikling, studentaktiv læring, profesjonsutvikling og folkehelse og livsmestring.

Begge gjesteredaktørene er prosjektdeltakere i BRIDGES som er et nasjonale forsknings -og utviklingsprosjekt, finansiert av Norsk Forskningsråd. BRIDGES bygger på kompetansen til tre lærerutdanningspartnere: Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen Innlandet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. BRIDGES handler om å bygge broer mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling (https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/samfunnsfagdidaktikk/bridges/)